مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 دانشکده علوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

2 گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) و مقایسه آن با آنتی بیوتیک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 12 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز با استفاده از تیمارهای شاهد، آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین 10 درصد (100 ppm) و سه سطح اسانس مرو تلخ (200، 400 و 600 ppm) انجام پذیرفت. افزایش وزن و مصرف خوراک به صورت هفتگی ثبت و تجزیه لاشه و خون‌گیری در سن 28 و 42 روزگی صورت پذیرفت. در 22 تا 42 روزگی (دوره رشد)، بیش‌ترین افزایش وزن در سطح 200 ppm اسانس و در1 تا 42 روزگی (کل دوره) در سطوح 200 و 600 ppm اسانس مشاهده گردید. تیمارهای 200و 600 ppm اسانس مرو تلخ به طور معنی‌دار بیش‌ترین مصرف خوراک در دوره رشد و کل دوره آزمایش را به خود اختصاص دادند. بهترین ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد و کل دوره مربوط به تیمار 200 ppm اسانس بود. وزن سنگدان و کل دستگاه گوارش به طور معنی‌دار با افزودن آنتی‌بیوتیک کاهش یافت. افزودن اسانس کاهش معنی‌دار کلسترول، HDL و LDL خون را موجب گردید. تیمار 400 ppm اسانس بیش‌ترین و تیمار 600 ppm کم‌ترین وزن بورس فابریسیوس را به طور معنی‌دارنشان دادند. افزودن اسانس موجب کاهش معنی‌دار ائوزینوفیل خون گردید. نتایج نشان داد که اسانس این گونه از مریم گلی می تواند به عنوان یک محرک رشد در نظر گرفته شده و سطوح پایین اسانس این گیاه موجب بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Effects of Addition of Salvia mirzayanii Essence with Virginiamycin on Performance, Carcass Characteristics, Blood Factors and some Immune Parameters of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • Reza Mosaddegh 1
  • Somayyeh Salari 1
  • Mohsen Sari 1
  • Tahereh Mohammadabadi 1
  • Mohsen Taghizadeh 2
1 Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan, Iran.
2 Department of Biochemistry and Nutrition, Faculty of Agriculture, Kashan University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

In order to investigate effects of addition of Salvia mirzayanii essence and comparison with antibiotic an experiment was conducted as dietary a completely of the randomized design with 5 treatments, and 5 replicates with 12 chickens per replicate for 42 days with treatments control, virginiamycin antibiotic 10% (100 ppm) and three levels of S. mirzayanii essence (200, 400 and 600 ppm). Weight gain and feed intake recorded weekly and carcass characteristics analysis and blood parameters were determined at 28 and 42 days of age. Highest weight gain was observed at the level of 200 ppm essence at the 22-42 days of age (grower phase) and at1-42 days of age (total of experiment), 200 and 600 ppm essence showed the highest results. Feed intake was highest in 200 and 600ppm essence level in the grower phase as well as overall. Best feed conversion ratio at the grower phase and total of experiment observed in the 200 ppm essence treatment. Gizzard and gastrointestinal tract weights significantly decreased with addition of antibiotic. This essence significantly decreased cholesterol, HDL and LDL. Bursa of fabricius weight was significantly highest at level of 400 ppm essence and lowest at the level of 600 ppm. Dietary addition of essence significantly decreased blood eosinofil. The results of this experiment showed that S. mirzayanii essence could be used as growth promoter and using low levels of the essence could improve performance and immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salvia mirzayanii Essence
  • Antibiotic
  • Performance
  • Blood parameters
  • Immune system
CAPTCHA Image