تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر پودر نعناع بر عملکرد، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف گندم انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی و به روش فاکتوریل 4×2 (8 گروه آزمایشی) با استفاده از 384 قطعه جوجه خروس گوشتی از سویه راس، با چهار تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تا سن 7 روزگی جوجه‌ها با جیره‌های غذایی بر پایه ذرت- کنجاله سویا تغذیه شدند. جوجه‌ها از سن 7 تا 42 روزگی با جیره‌های حاوی سطوح مختلف گندم (صفر، 10 ، 15 و20 درصد) جایگزین شده به جای ذرت جیره شاهد (ذرت- کنجاله سویا)، با و بدون پودر نعناع (0 و2 درصد) تغذیه شدند. نتایج بدست آمده نشان دادکه اثر جایگزینی سطوح مختلف گندم و افزودن نعناع بر وزن بدن، افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، وزن نسبی لاشه و طول و وزن نسبی اغلب اندام‌های گوارشی معنی دار نبود. تعدادکل باکتری‌های هوازی وکلی فرمی در محتویات ایلئوم تحت تأثیر نعناع به طور معنی داری کاهش یافت. شمار باکتری‌های تولیدکننده اسید لاکتیک تحت تأثیر افزودن نعناع قرار نگرفت. اثر متقابل نعناع وگندم بر تعداد کل باکتری‌های هوازی، کلی فرمی و لاکتوباسیل‌های ایلئوم جوجه‌های گوشتی معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Mint Powder on Microbial Population, Carcass Characteristics and Performance of Broiler Chickens Fed Diets Containing Wheat

نویسندگان [English]

  • V. Motejaded
  • H. Nassiri Moghaddam 1
  • Ahmad Hassanabadi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effect of mint powder added to diet with different levels of wheat on performance, microbial population and carcass characteristics of broiler chickens. A total of 384 Ross male broiler chickens were used in a completely randomized design in a 4×2 factorial arrangement with 4 replicates (floor pens) and 12 birds each. Birds were fed diets containing two levels of ground mint (0 and 2%) and four levels of wheat (0, 10, 15 and 20%) during 7- 42 days of age. The results indicated that supplementation of mint powder and dietary wheat levels had no significant effect on body weight, gain, feed intake, feed conversion ratio and carcass characteristics of broiler chickens during experimental period. Feeding diets supplemented with mint powder did not significantly affect the length of small and large intestines. Broilers fed diets supplemented with mint powder had significantly lower total aerobic bacterial count as well as coliform count in the ileal contents. However, the number of lactobacilli was not significantly affected by the mint supplement. Significantly interaction between mint powder and wheat was observed in ileum microflora, total aerobic bacteria, coliforms, and lactobacillus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler
  • Mint powder
  • wheat
  • Performance
  • Microbial population
  • Carcass Characteristics
CAPTCHA Image