تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سه سطح اسید آلی (صفر، 15/0 و 3/0 درصد) و سه سطح صفرای گاوی خشک شده (صفر، 25/0 و 50/0 درصد) بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوجه خروسهای گوشتی با 5 درصد پیه تغذیه شده بودند، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و با ترتیب فاکتوریل 3×3 و 4 تکرار در هر تیمار انجام گرفت. جیره‌های آغازین و رشد با انرژی و پروتئین یکسان به ترتیب از 7 تا 21 و 22 تا 42 روزگی به طور آزادانه در اختیار جوجه‌ها قرار گرفتند. عملکرد جوجه ها برای دوره آغازین و رشد اندازه گیری شد. برای تعیین قابلیت هضم ظاهری چربی در 19 تا 21 روزگی و 40 تا 42 روزگی، 3 گرم اکسید کروم در کیلوگرم به جیره‌های آزمایشی افزوده شد. شاخص‌های کلسترول سرم، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین با دانسیتۀ بالا، لیپوپروتئین با دانسیتۀ پایین و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی در 21 و 42 روزگی اندازه گیری شدند. افزودن صفرای گاوی در سن 7 تا 42 روزگی به طور معنی داری اضافه وزن بدن جوجه‌ها را افزایش داده و میزان ضریب تبدیل در سن 7 تا 21 روزگی در سطح 25/0درصد بهبود یافت. قابلیت هضم ظاهری چربی به طور معنی داری با افزودن صفرای گاوی و نیز با افزودن اسید آلی در سطح 15/0درصد افزایش یافت امّا اثرات متقابلی بین صفرای گاوی و اسید آلی بر قابلیت هضم ظاهری چربی مشاهده نشد. تفاوت در متابولیت‌های خون پرندگان تغذیه شده با اسید آلی در دوره آغازین و رشد معنی دار نبود. هرچند که، افزودن اسید آلی غلظت لیپوپروتئین با دانسیتۀ بالا را در دوره رشد افزایش داد. استفاده از مکمل 5/0 درصد صفرای گاوی خشک شده به طور معنی داری میزان کلسترول، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین با دانسیتۀ بالا و لیپوپروتئین با دانسیتۀ پایین را افزایش داد. نتایج این مطاله نشان داد که مکمل صفرای گاوی خشک شده به طور معنی داری اضافه وزن بدن را افزایش داده و به طور خطی قابلیت هضم ظاهری چربی جیره‌های حاوی 5 درصد پیه را افزایش می‌دهد. افزودن مکمل صفرای گاوی خشک شده به جیره همچنین به طور معنی داری متابولیت‌های خون را تغییر می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organic Acid and Desiccated Ox Bile Supplementation on Performance, Fat Digestibility, Blood Metabolites and Ileal Digesta Viscosity of Broiler Chickens Fed Tallow

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alzawqari
  • Hasan Kermanshahi
  • Hasan Nasirimoghadam
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of different levels of desiccated ox bile (DOB; 0.00, 0.25, and 0.50%) and organic acid (OA; 0.00, 0.15, and 0.30% of the diet) on performance, fat digestibility, blood metabolites and ileal digesta viscosity in broiler chickens fed diets containing 5% tallow, in a completely randomized design with a 3×3 factorial arrangement and 4 replicates in each treatment, 360 day-old Ross male broiler chickens were used. The isocaloric and isonitrogenous starter and grower diets were fed ad libitum to chickens from 0-21 and 21-42 days of age, respectively. Feed intake (FI), body weight gains (BWG), and feed conversion ratio (FCR) was measured for starter (7-21d) and grower periods (21-42 days of age). Chromic oxide at the rate of 3 g/kg was added to experimental diets to determine fat digestibility at 19-21 and 40-42 days of age. Serum cholesterol (Chol), triglyceride (TG), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL) and ileal digesta viscosity were measured at 21 and 42 days of age. Addition of DOB significantly increased BWG during 7 to 42d of age and FCR during 7 to 21 was improved. Although fat digestibility significantly increased by supplemental 0.50% DOB and 0.15% OA in the starter period, no interaction was observed between dietary DOB and OA for these parameters. Dietary OA had no effect on blood parameters, but supplemental 0.50% DOB significantly increased blood chemistry. Interaction between DOB and OA showed an increasing effect in Chol and TG at 42 days of age. Digesta viscosity was remained unchanged by dietary treatments. The results of this study indicated that supplementation of DOB in the diet significantly increased BWG and measured blood metabolites. Dietary supplementation of DOB increased fat digestibility of the birds fed diet containing 5% tallow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic Acid
  • Dessiccated Ox Bile
  • Tallow
  • Fat Digestibility
  • Broiler Chickens
CAPTCHA Image