جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین ارزش تغذیه ای پسماند رستوران و جایگزینی آن با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره های پرواری صورت گرفت. ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، عصاره اتری و خاکستر پسماند رستوران مورد آزمایش به ترتیب برابر 4/33، 9/95 1/15، 1/14 و 4 درصد بود. 36 راس بره نر و ماده به ترتیب با وزن اولیه 5/0± 4/33 و 5/0± 7/29 کیلوگرم در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. بره ها از سه گروه آمیخته: قزل × مرینوس (12 راس)، مرینوس × مغانی (18 راس) و قزل × بلوچی (6 راس) انتخاب شدند. پسماند رستوران در دو سطح 50 و 100 درصد جایگزین دانه جو در جیره‌های غذایی مورد آزمایش شد و به همراه گروه شاهد (جیره فاقد پسماند) گروه های آزمایشی را تشکیل دادند. جیره روزانه طی سه وعده در ساعات 6، 14 و 20 در اختیار بره ها قرار گرفت. ماده خشک مصرفی بین گروه های مورد آزمایش تفاوت معنی داری نداشت. متوسط تغییرات وزن روزانه، ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک مصرفی بین جنس نر و ماده تفاوت معنی داری نشان داد. افزایش وزن برای جنس نر و ماده در طول دوره پروار به ترتیب 3/250 و 6/171 گرم در روز محاسبه شد. جایگزینی تمامی دانه جو با پسماند رستوران در تیمار سوم منجر به تغییرمعنی داری در pH شکمبه و مدفوع، کل اسیدهای چرب فرار و نیتروژن آمونیاکی شکمبه و گلوکز و نیتروژن اوره ای خون جیره غذایی در مقایسه با گروه شاهد شد. جایگزینی دانه جو در 50 و 100 درصد با پسماند رستوران موجب کاهش قیمت هر واحد افزایش وزن زنده نسبت به جیره کنترل به ترتیب به میزان 24 و 7/37 درصد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of Dietary Barley Grain by Different Levels of Restaurant Waste and Its Effect on Hybrid Lambs Performance

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi
  • Ali Hossein khani
  • Akbar Taghizadeh
  • Sadegh Alijani
  • Hossein Daghigh Kia
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine the nutritive value of restaurant waste (RW), substituted with dietary barley grain and its effects on the performance of finishing lambs. Dry matter, organic matter, crude protein, ether extract and ash content of RW were 33.4, 95.9, 15.1, 14.1 and 4 percent respectively. 36 male and female lambs, (initial weight of 33.4± 0.5 and 29.7± 0.5 kg respectively) were used in the experiment. The experimental lambs were from three hybrid groups: Ghezel*Merino (n=12), Merino*Moghani (n=18) and Ghezel*Baluchi (n=6). Dietary barley grains at the levels of 50 and 100 percent were replaced with RW and along with control group (no RW) compromised experimental treatments.. Experimental diets were offered three times daily at 6.00, 14.00 and 20.00 hours. Dry matter intake was not significantly different between the treatments. The average daily gain and feed conversion ratio were differ between sexes. Weight gain of male and female lambs during the fattening period was 250.3 and 171.6 g/day respectively. Replacement of barley grain with RW in the 3rd treatment significantly affected ruminal pH, N-NH3 and total volatile fatty acids content and fecal pH, as well as blood glucose and BUN comparing the control group. Replacement of RW with barley grain at levels of 50 and 100 percent reduced cost of the live weight gain up to 24 and 37.7 percent respectively versus control diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restaurant waste
  • Barley grain
  • Hybrid lambs
  • Performance
CAPTCHA Image