بررسی اثر زرده تخم مرغ و سرما بر ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی درC °5

نوع مقاله : علمی پژوهشی- فیزیولوژی

نویسندگان

فیزیولوژی دامپزشکی، گـروه علـوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

این بررسی به منظور تعیین اثر زرده تخم مرغ و سردکردن بر اسپرم پوشش دار شده قوچ انجام شد. منی از سه راس قوچ با استفاده از واژن مصنوعی متصل به لوله حاوی تریس فروکتوز- 15% زرده تخم مرغ جمع آوری شد. نمونه های تجمیع شده به مدت 10 دقیقه با قدرت g× 700 سانتریفیوژ و مایع رو حذف شد. سپس نمونه ها با استفاده از تریس گلوکز رقیق و جهت حذف زرده تخم مرغ و مایع منی مجددا سانتریفیوژ شد. رسوب به دو بخش و هر بخش به پنج قسمت مساوی تقسیم شد و به هر قسمت 5، 10، 15 و 20% زرده تخم مرغ اضافه شد. نیمی از تیمارها به صورت تدریجی سرد شد و نیمی دیگر در معرض شوک سرما قرار گرفت. سپس نمونه ها به مدت 72 ساعت در دما 5 درجه سانتی گراد ذخیره شد. تحرک پیش رونده اسپرم، سلامت غشا پلاسمایی، زنده مانی (هوخست بیس بنزامید33258) و واکنش آکروزومی (آلکسافلور-488) در ساعت صفر، 24، 48 و 72 بررسی شد. نتایج نشان داد سلامت غشاپلاسمایی و آکروزومی اسپرم در تیمارهای حاوی زرده تخم مرغ تفاوت نداشت. در هر دو شرایط سردکردن زنده مانی اسپرم بین تیمارهای حاوی زرده تخم مرغ تفاوت نداشت. میزان تحرک پیش رونده اسپرم در 15 و 20% زرده تخم مرغ تفاوتی نداشت ولی بیشتر از مقدار آن در صفر و 5% زرده تخم مرغ بود. بیشترین اختلاف معنی دار در تحرک پیش رونده بین مقدار صفر و 20% زرده تخم مرغ مشاهده شد. در نتیجه به منظور ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده قوچ در دما 5 درجه سانتی گراد استفاده از 20 % زرده تخم مرغ توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Egg Yolk and Cooling on Storage of Ram Coated Spermatozoa

نویسندگان [English]

  • Azade Mohammadi-Nohdehy
  • Mohammad Roostaei-Ali Mehr
Veterinary Physiology, Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of egg yolk and cooling on ram coated spermatozoa. Semen was collected from three ram by artificial vagina contacted with a tube containing Tris- fructose-egg yolk 15%. Samples were pooled, centrifuged by 700 g for 10 min and removed supernatant. Then, samples were diluted by Tris-glucose and centrifuged again to remove seminal plasma and egg yolk. Aliquots split into two fractions and each one was split into 5 parts and added egg yolk 0, 5, 10, 15 and 20%. The half of the treatments were gradually cold and other ones were encountered with cold shock then samples were incubated at 5C for 72 h. Progressive sperm motility, plasma membrane integrity, viability (by Hoechst 33258 fluorescent staining) and acrosome reaction (by PNA-Alexa flur-488) were investigated at 0, 24, 48 and 72 h. The results showed that there was no difference between 15% and 20% egg yolk in the progressive sperm motility but they were higher than 0% and 5% egg yolk. There was highest difference between 0% and 20 % egg yolk in the progressive sperm motility. There was no difference among the treatments containing egg yolk in plasma membrane integrity and acrosome reaction. In both cooling rate, there was no difference among the treatments containing egg yolk in the sperm viability. It was suggested that 20% egg yolk was superior to keep the function of ram coated spermatozoa for storage at 5C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coating
  • Cold shock
  • Egg yolk
  • Taleshi ram
CAPTCHA Image