بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل ، زابل، ایران

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

در این مطالعه چندشکلی 4 جایگاه میکروساتلایت ای BMS1915،BMS1350، LGBو ILSTS45 به منظور تعیین سطح تنوع در جمعیت گوسفندان بلوچی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه خون از 185 گوسفند نژادبلوچی واقع در ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد تهیه شد. استخراج DNA با روش گوانیدین تیوسیانات - سیلیکاژل انجام شد. قطعات ژنی مربوط به جایگاه های میکروساتلایت ای با استفاده از واکنش های زنجیره ای پلی مراز و براساس روش استاندارد تکثیر شدند. محصولات واکنش PCR با استفاده از ژل پلی آکریل آمید 8% و رنگ آمیزی با روش نیترات نقره مورد بررسی قرار گرفت. اندازه آلل ها با استفاده از نرم افزار Photo-Capt خوانده شدند. انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ در هیچ کدام از جایگاه های مورد مطالعه مشاهده نشد. (005/0>(P. آلل E در جایگاه BMS1915 با فروانی 53/0، آللD در جایگاهBMS1350 با فراوانی 71/0، آلل B در جایگاه LGB با فراوانی 78/0و آلل A در جایگاه ILSTS45 با فراوانی 91/0دارای بیشترین فراوانی بودند. دامنه هتروزیگوسیتی از 83/0 در جایگاه LGB تا 91/0 در جایگاه BMS1350 متغییر بود. بیشترین مقدار شاخص شانون، 05/2 مربوط به جایگاه BMS1350 و کمترین مقدار، 65/1 مربوط به جایگاه LGB بود. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و سایر پژوهش هایی که بر روی این نژاد انجام شده است می توان بیان کرد که با وجود انجام فعالیت های اصلاح نژادی در سال های گذشته، جمعیت گوسفندان بلوچی مورد بررسی، از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity in Four Microsatellite Loci BMS1915, BMS1350, LGB and ILSTS45 in Baluchi Sheep

نویسندگان [English]

  • Reza Valizadeh 1
  • Mohammadreza Nassiry 2
  • Ali Asghar Aslaminejad 2
  • Gholam Reza Dashab 3
  • Davoud Ali Saghi 4
  • M. Gholizadeh
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
4 Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center
چکیده [English]

The poly morphism of 4 micro satellite loci (BMS1350, LGB, ILSTS45, BMS1915) associated with functional traits were evaluated for detecting the diversity level in Baluchi breed of sheep. One hundred eighty five blood samples were collected from sheep herd in Abbas-Abad breeding station. DNA extraction was performed using guanidinethiocyanate silica gel method. Gene fragments of micro satellites were amplified by polymerase chain reaction based on the recommended standard method. The PCR products were visible using poly acry lamide gel electrophoresis and stain methods with silver. Alleles were typed using the Photocapt software version 3. All loci were in the Hardy-Weinberg equilibrium (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymorphism
  • Baluchi sheep
  • Microsatellite marker
  • Genetic diversity
CAPTCHA Image