ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشـاورزی، دانشـگاه فردوسـی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق برآورد پارامترهای ژنتیکی و مطالعه روند فنوتیپی و ژنتیکی تغییرات سن اولین زایش، روزهای باز و عملکرد تولید شیر در اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران است. تعداد رکوردهای سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر جهت ارزیابی‌های ژنتیکی به ترتیب 71736، 20126 و 20126 بودند، که طی سالهای 1363 تا 1384 جمع آوری گردیده است. از مدل‌های تک صفتی و دوصفتی، روش حداکثر درستنمایی محدود شده و نرم افزار Wombat جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی استفاده گردید. وراثت پذیری سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر به ترتیب 02/0± 20/0 ، 01/0 ± 04/0 و 9/0 ± 47/0 برآورد گردید. روند ژنتیکی و فنوتیپی سن اولین زایش منفی بود، به طوری که میانگین فنوتیپی و ارزش‌های اصلاحی این صفت طی سالهای 1363 لغایت 1384 کاهش یافت. روند فنوتیپی و ژنتیکی برای روزهای باز و تولید شیر مثبت برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی تولید شیر و روزهای باز به ترتیب 23/0+ و 07/0 + محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Evaluation of Age at First Calving, Open Days and Milk Production of Holstein Cattle in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Bitaraf sani 1
  • Ali Asghar Aslaminejad 2
  • Atefe Seyyeddokht 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The objective of this study was to estimate genetic parameters coupled with genetic and phonotypic trends for age at first calving (AFC), open days(OD) and milk yield(MY) of first lactation in Iranian Holstein cows. Records of reproduction and production for genetic evaluation from 1984 to 2005 for AFC, OD and MY were 71736, 20126 and 20126, respectively. Single and two-variable animal models were used to estimate genetic parameters by restricted maximum likelihood procedures and WOMBAT software. heritability of AFC, OD and MY was estimated 0.20±0.02 , 0.04±0.01 , 0.47±0.9 respectively. Genetic and phonotypic trends of AFC were negative so that phenotype and breeding value average had decreased from 1984 to 2005. Genetic and phonotypic trends of OD and MY were positive. The genetic and phonotypic correlations between OD and MY were +0.23 and +0.07 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age at first calving
  • open days
  • Milk production
  • Dairy cow
  • Holstein
CAPTCHA Image