تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، از 116984 رکورد وزن ماهانه متعلق به 12397 رأس بره بلوچی ایستگاه اصلاح ن‍ژاد عباس آباد مشهد (1357 تا 1387)، برای ارزیابی فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه و آنالیز اثر عوامل محیطی بر تغییرات آن، استفاده گردید. ابتدا داده های اولیه توسط نرم افزار فاکس پرو ویرایش، سپس مدل غیر خطی گمپرتز بر ارقام وزن بره ها توسط رویه غیر خطی نرم افزار SAS برازش داده شد. در گامه بعد، مقدار حداکثر سرعت رشد روزانه هر یک از بره ها برآورد گردید. آنالیز اثرات محیطی بر صفت مزبور، توسط یک مدل مختلط خطی که در برگیرنده اثرات سال و ماه تولد، جنس بره، تیپ تولد، متغیرهای کمکی سن مادر و وزن تولد، اثرات متقابل بین سال و جنس، بین سال و تیپ تولد، بین تیپ تولد و جنس و اثر تصادفی پدر حیوان بود، انجام شد. همه ی عوامل تأثیر معنی دار بر تغییرات فنوتیپی صفت داشتند. مقدار روند فنوتیپی برای صفت حداکثر سرعت رشد روزانه 043/0±092/0 گرم در سال برآورد گردید (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic Changes of Maximum Daily Growth Trait in Baluchi Lambs

نویسندگان [English]

  • H. Saraee
  • H. Farhangfar
  • H. Naeemipour
چکیده [English]

A total number of 116,984 weight records belonging to 12,397 Baluchi lambs reared in Abbas Abad breeding station during years 1978-2008 were used for phenotypic evaluation of maximum daily growth (MDG) and analysis of environmental factors affecting this trait. The initial data were performed by FOXPRO program and then Gompertz non-linear model was fitted on the weight records of individual lambs using non-linear procedure of SAS software. MDG was estimated for each lamb. The analysis of environmental factors on the trait was carried out by a linear mixed model consisting of effects of year and month of birth, lamb sex, birth type, covariates of dam age and birth weight, interaction between year and sex, year-birth type, birth type-sex, and random effect of lamb’s sire. All factors had significant effect on MDG. A non significant phenotypic trend (0.092±0.043 g/y) was revealed for MDG.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baluchi sheep
  • Maximum daily growth rate
  • Gompertz non-linear model
CAPTCHA Image