برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف ساپونین (0، 30 و 60 گرم به ازای هرکیلوگرم ماده خشک) با سطوح مختلف اسید تانیک (0، 25، 50، 100 و150 گرم به ازای هرکیلوگرم ماده خشک) بر پارامترهای تخمیری شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی، مطالعه ای در دو مرحله با استفاده از تکنیک تولید گاز و کشت ثابت انجام گرفت. در مرحله اول میزان گاز تولیدی در زمان های 2، 4، 6، 8، 16، 24، 48 ، 72 و 96 ساعت بعد از انکوباسیون اندازه گیری شد. نرخ تولید گاز با افزایش سطوح ساپونین و اسید تانیک به محیط کشت نسبت به شاهد کاهش، ولی در مورد تیمارهایی که در آن‌ها تنها از ساپونین استفاده شده بود، این مقدار افزایش یافت. میزان تولید گاز بصورت تجمعی در زمان های 24، 48 و 96 ساعت انکوباسیون با افزودن اسید تانیک و وجود همزمان ساپونین و اسید تانیک نسبت به شاهد افزایش داشت و بیشترین افزایش در تیمارهای با سطح پایین ساپونین (30 گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک) همراه با سطوح پایین اسید تانیک (25و50 گرم به ازای هرکیلوگرم ماده خشک) مشاهده شد. به طور کلی میزان تولید گاز در تیمارهای حاوی ساپونین و اسید تانیک، نسبت به تیمارهای حاوی اسید تانیک به تنهایی و شاهد بیشتر بود. در مرحله دوم آزمایش که با استفاده از کشت ثابت صورت گرفت، میزان pH، نیتروژن آمونیاکی و پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک خوراک اندازه گیری شد. pH کلیه تیمارها نسبت به شاهد به طور معنی داری کمتر بود، اما بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت. میزان تولید نیتروژن آمونیاکی با افزایش سطوح ساپونین و اسید تانیک نسبت به گروه شاهد کاهش داشت و بیشترین کاهش در تیمارهای دارای ساپونین توام با اسید تانیک مشاهده گردید. پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد بالاتر بود، اما در تیمارهای دارای ساپونین توام با اسید تانیک این افزایش بیشتر بود. میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم مواد آلی در تمام تیمارها نسبت به گروه شاهد افزایش نشان داد اما در تیمارهای دارای سطوح مختلف ساپونین توام با اسید تانیک این مقدار بیشتر از تیمارهایی بود که درآن ها تنها از اسید تانیک و یا ساپونین استفاده شده بود. نتایج حاصل نشان داد که استفاده توام از ساپونین و تانن در سطوح پایین، تاثیر مثبتی بر روند تخمیر شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fermentability Process of a Ration Consist of Different Levels of Saponin and Tannic Acid According to in vitro Condition

نویسندگان [English]

  • M.M. Moheghi
  • A.M. Tahmasbi
  • R. Valizadeh
  • A.A. Naserian
چکیده [English]

Two experiments were conducted for evaluation the effect of different levels of saponin (0, 30 and 60 g per kg DM) and tannic acid (0, 25, 50, 100 and 150 g per kg DM) on rumen fermentability parameters. In the first stage, gas production at 2, 4, 6, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours after incubation was measured. Constant rate of gas production decreased with increasing of saponin and tannic acid to the batch culture Compared the to control treatment, although this value increased in the saponin treatment alone. Cumulative gas production with tannic acid with or without saponin at 24, 48 and 96 hours after incubation increased in comparison with the to control treatment additon low levels of saponin (30 g per kg DM) with tannic acid had the most cumulative gas production at this times. In the second stage, according to batch culture pH, Nitrogen-ammonia and degradability potential of dry matter was determined. The pH was the less for all of the treatments than control treatment but there wasn’t a significant difference between treatments. Nitrogen-ammonia concentration with increasing of saponin and tannic acid levels was decreased compare to control group and saponin with tannic acid treatments had the most concentration. Degradability potential of DM in all of the treatments was higher than control group, but this higher value was specific for saponin with tannic acid treatments. Short chain fatty acids, metabolism energy and organic matter digestibility concentrations for all of the treatments was higher than control group, but this values at the different levels of saponin with tannic acid together was higher than tannic acid or saponin alone. The obtained results indicated that combination of saponin and tannic acid at low level could affect rumen fermentation pattern and nutrient digestibility positively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Batch culture
  • Gas production
  • Nitrogen-ammonia
  • Saponin
  • Short chain fatty acids
  • Tannic acid
CAPTCHA Image