اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر نژاد مهربان

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خون و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر نژاد مهربان دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول 18 رأس بره با سن 5-4 ماه و میانگین وزن بدن 7/2 ± 9/35 بطور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند و تیمارها شامل: تیمار اول (جیره شاهد بدون افزودن مکمل سلنیوم، که حاوی 06/0 پی پی ام سلنیوم بود)، تیمار دوم (جیره شاهد + 2/0 پی پی ام سلنیوم بصورت سلنیت سدیم) و تیمار سوم (جیره شاهد + 4/0 پی پی ام سلنیوم بصورت سلنیت سدیم) بود. این آزمایش 70 روز به طول انجامید. در روز های صفر، 35 و 70 آزمایش خونگیری انجام شد. در آزمایش دوم 4 رأس بره از هر کدام از گروه های آزمایش اول بطور تصادفی به قفس های متابولیکی انتقال یافتند تا اثر مکمل سلنیوم بر گوارش پذیری ظاهری مواد مغذی اندازه گیری شود. آزمایش قابلیت هضم شامل 12 روز عادت پذیری و 6 روز جمع آوری نمونه ها بود. این تحقیق بصورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. افزودن سلنیوم به جیره تأثیر معنی داری بر عملکرد بره ها نداشت. در بین تیمار ها اختلاف معنی داری از لحاظ غلظت عناصر معدنی پلاسما، متابولیت های چربی سرم و همچنین گوارش پذیری مواد مغذی جیره وجود نداشت. در تیمارهای دریافت کننده سلنیوم، کاهش معنی داری در غلظت هورمون تترایدوتیرونین (T4) و افزایش معنی داری نیز در غلظت هورمون تری-یدوتیرونین (T3) سرم و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) خون کامل مشاهده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که با سطح 2/0 پی-پی ام سلنیوم نیاز بره های در حال رشد مهربان، تأمین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Levels of Selenium on Performance, Blood Parameters and Nutrient Digestibility in Mehraban Male Lambs

نویسنده [English]

  • H. Aliarabi
چکیده [English]

Two experiments were conducted to evaluate the different levels of selenium supplements on performance, blood metabolites and nutrient digestibility in Mehraban male lambs. The first experiment consisted of 18 lambs, 4-5 months of age and 35.9±2.7 kg average in weight randomly allotted to 3 treatments. Treatments were: 1) Control diet (a diet without selenium, containing 0.06 ppm of selenium), 2) Control diet + 0.2 ppm Se as sodium selenite and 3) control diet + 0.4 ppm Se as sodium selenite. This trial lasted for 70 days. Blood samples were taken on days 0, 35 and 70. In the second experiment, 4 lambs were randomly selected from each treatment group and moved to digestibility boxes to evaluate the effects of different selenium levels on apparent nutrient digestibility. The experiment continued for 18 days with the first 12 days as the adaptation period plus 6 days of sampling. The trial were carried out as a completely randomized design. Supplementations of selenium to diet did not have significant effect on lambs performance. There were no significant differences in concentrations of plasma minerals, serum lipid profile and apparent nutrient digestibility. The serum level of tetra-iodothironine (T4) were decreased significantly. Furthermore, supplementation of selenium increased serum tri-iodothironine (T3) level and whole blood GPX activity. Overall, the results of this study showed that requirement of growing Mehraban lambs, met with 0.2 ppm selenium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lamb
  • Selenium
  • Performance
  • digestibility
CAPTCHA Image