مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشدگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه علوم دامی، دانشـکده علـوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشـگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،خوزستان، ایران

چکیده

هدف از انجام این آزمایش مقایسه جمعیت و ریخت شناسی پروتوزوآی موجود در شکمبه جوانه هلشتاین و گاومیش خوزستان تغذیه شده با جیره یکسان بود. مایع شکمبه از گاو و گاومیش هایی (12 راس) که با جیره مشابه با نسبت تقریبی 30 به 70 کنسانتره به علوفه تغذیه شده بودند، گرفته شد. نمونه های گرفته شده توسط فرمالدئید 5/18 درصد ثابت شدند، و کل مژکداران شمرده شده و جنس و گونه آنها تعیین شد. نتایج آزمایش نشان داد که تراکم کل پروتوزوآهای شکمبه گاومیش خوزستان بیشتر از گاو هلشتاین بود (به ترتیب 104×8/36 و 104×8/21 در هر میلی لیتر مایع شکمبه). جنس‌های دیپلودینیوم، انتودینیوم، اپیدینیوم، افریوسکولکس و هولوتریش‌های شکمبه گاو و گاومیش به ترتیب 63/37 ، 77/48، 0، 75/3، 83/9 و 47/44، 35/42، 31/5، 68/0، 18/7 درصد (از کل پروتوزوا) بودند. هیچ کدام از گونه های جنس اپیدینیوم (اپیدینیوم کوداتوم و اپیدینیوم ایکوداتوم) و گونه دیپلودینیوم کریستاگالی در شکمبه گاو وجود نداشت ولی در شکمبه گاومیش خوزستان مشاهده شدند. همچنین مشخص شد که پروتوزوآی افریوسکولکس پورکینی در شکمبه گاو و گاومیش وجود داشت، ولی تعداد آن در شکمبه گاو بیشتر از شکمبه گاومیش بود. بنابراین به نظر می رسد تحت شرایط جیره یکسان، اختلاف معنی داری در تعداد و جنس پروتوزوآ بین گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Ruminal Protozoa Morphology and Population of Holstein Cow and Khuzestan Water Buffalo under the Same Feeding Regimen

نویسندگان [English]

  • .M Chaji
  • Moosa Eslami 1
  • T. Mohammadabadi
  • Mohammad Bojarpour 2
1 Department of Animal Sciences, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Khuzestan
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Food Industry, University Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this experiment was to compare the population and morphology of ruminal protozoa of Holstein and Khuzestan water buffalo steers fed with the same diet. Rumen fluid collected from cow and buffaloes (12 head) that were fed with the same diet, 30:70 concentrate: forage. The collected samples were fixed by formaldehyde 18.5%, and ciliates were counted and their genus and species were determined. The results of this experiment showed, total rumen protozoal number of khuzestani water buffalo was higher than the cattle (3.68×105 vs. 2.18×105/ mL of rumen content, respectively). The genus of Diplodinium, Entodinium, Epidinium, Ophryoscolex and Holotriches of cow and water buffalo was 37.63, 48.77, 0, 3.75, 9.83 and 44.47, 42.35, 5.31, 0.68, 7.18 %, respectively. There was no species from Epidinium genus (Epidinium ecaudatum and Epidinium cudatum) and Diplodinium cristagalli species in the rumen of cattle, but they found in the rumen of khuzestani water Buffalo. Also it was identified that there was Ophryoscolex purkynei in both rumen cattle and water buffalo, but in the rumen of cattle was higher in comparison to the buffalos. Therefore, it appears under the same diet, there is a significant difference in total rumen protozoal number and species of Holstein cow and Khuzestani water buffalo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumen protozoa
  • Khuzestan water buffalo
  • Rumen fluid
CAPTCHA Image