تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این آزمایش، اثرات جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی بررسی شد. بدین منظور 3 رأس گوسفند نر بلوچی مجهز به کانولای شکمبه ای و شیردانی در قالب یک طرح مربع لاتین 3 × 3 به طور تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. جیره های آزمایشی شامل: 1) 30% یونجه، 20% کاه و 50% کنسانتره (بر اساس ماده خشک) و در جیره های 2 و 3 به ترتیب به میزان 15 و 30% یونجه توسط پوسته پسته جایگزین شد. نتایج آزمایش نشان داد که ماده خشک مصرفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. قابلیت هضم کل لوله گوارش برای ماده خشک، ماده آلی، ADF و NDF اختلاف معنی داری بین تیمارها نداشت، اما برای پروتئین خام به طور معنی دار کاهش یافت. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با افزایش تانن در جیره به طور معنی دار کاهش یافت. غلظت آنزیم های کبدی، کلسترول، HDL، LDL و VLDL تغییر معنی داری نداشت. نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی از طریق ادرار و نیتروژن هضم شده به طور معنی دار کاهش، اما نیتروژن دفعی از طریق مدفوع به طور معنی داری افزایش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از پوسته پسته در سطح 30 درصد ماده خشک در جیره بره های بلوچی با تأمین سطح مناسبی از تانن می-تواند بدون تأثیر منفی بر مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی، سبب بهبود عملکرد حیوان شده و با افزایش دفع نیتروژن از ادرار به مدفوع از لحاظ زیست محیطی بسیار سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Replacing Different Levels of Alfalfa Hay with Pistachio Hull on Feed Intake, Digestibility of Nutrients, Rumen Fermentative Parameters, Blood Metabolites and Nitrogen Balance in Balochi Male Lambs

نویسندگان [English]

  • Atieh Rahimi 1
  • Abbas Ali Naserian 1
  • Reza Valizadeh 1
  • Abdolmansour Tahmasebi 2
  • Alireza Shahdadi 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Dept. of Animal Science, College of Agri. Ferdowsi University of Mahhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this study, we determined the effects of replacing different levels of alfalfa with Pistachio Hull (PH) on feed intake, digestibility of nutrients, rumen fermentative parameters, blood metabolites and nitrogen metabolism in Balochi male lambs. Three male lambs (35±2 kg live weight) equipped with ruminal and abomasual cannulas were randomly assigned into a 3 × 3 Latin square design. Experimental diets included 1) 30% alfalfa, 20% wheat straw, 50% concentrate (DM basis) and in 2 and 3 diets the 15 and 30% of alfalfa was replaced with Pistachio Hull, respectively. Result showed that feed intake was not different between treatments. Total tract digestibility for DM, OM, ADF and NDF were not significantly affected by the diets, but CP in total tract was significantly decreased. Dietary PH content resulted in a decrease in the rumen N-NH3 concentration. The concentration of liver enzymes, cholesterol, HDL, LDL and VLDL were not influenced by PH content of diet. As tannin was increased in the diets, the nitrogen intake, nitrogen excretion from urine and digested nitrogen significantly were decreased. Nitrogen excretions from fecal were significantly increased by increased of dietary tannin. Therefore, using of PH in level of 30% (DM basis) due to supply appropriate levels of tannin without negative effects on feed intake and nutrient digestibility, can improve animal performance and with increasing nitrogen excretion from urine to feces environmentally can be very beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tannin
  • digestibility
  • Feed intake
  • Nitrogen balance
  • Balochi male lambs
CAPTCHA Image