تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و ریخت‌شناسی مخاط روده جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و ریخت شناسی مخاط روده جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. دانه سویای پرچرب در دمای 155 درجه سانتیگراد به مدت 15 ثانیه، اکسترود شد. در این آزمایش، تعداد 144 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه به 12 گروه شامل 3 تیمار در 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار تقسیم شدند و دانه سویای اکسترود شده در سطوح صفر، 5/7 و 15 درصد در جیره‌های آغازین، رشد و پایانی جوجه‌های گوشتی استفاده شد. در دوره آغازین، مصرف خوراک جوجه‌های دریافت کننده سطح 15 درصد دانه سویا نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری کاهش پیدا کرد ولی این تفاوت در بقیه دوره‌ها معنی دار نبود. افزایش وزن روزانه جوجه‌ها نیز در طول کل دوره (42-1 روزگی) با افزایش سطح دانه سویای اکسترود شده کاهش یافت. وزن نسبی پانکراس و آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز ، آلانین آمینو ترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز وکراتین فسفوکیناز سرم خون جوجه‌ها تحت تاثیرسطوح دانه سویای اکسترود قرار نگرفت. تری گلیسرید وکلسترول کل سرم خون جوجه‌ها با افزایش دانه سویا در جیره بطور معنی داری کاهش یافت. طول پرز مخاط جوجه‌ها نیز در قسمت دئودنوم روده کوچک با افزایش سطح دانه سویای اکسترود شده در جیره کاهش یافت که این کاهش طول پرز منجر به کاهش سطح جذبی پرزهای مخاط دئودنوم گردید ولی عمق کریپت ونسبت طول پرز به عمق کریپت تحت تاثیر سطوح دانه سویای اکسترود شده جیره قرار نگرفت. در قسمت ژوژنوم و ایلئوم روده کوچک، هیچ یک ازخصوصیات ریخت شناسی مخاط، تحت تاثیر سطوح دانه سویای اکسترود شده در جیره قرار نگرفت. نتیجه گیری می‌شود که استفاده از دانه سویای اکسترود شده در دمای 155 درجه سانتیگراد تا سطح 15 درصد باعث اختلاف معنی داری در عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی در طول کل دوره نگردید؛ اگرچه طول پرز و سطح جذبی پرزهای مخاط دئودنوم جوجه‌ها با افزایش سطح دانه سویای اکسترود شده در جیره کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Extruded Full Fat Soybean (EFFSB) on Performance, Blood Metabolites and Morphology of Intestinal Mucosa of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • S. Zhaleh
  • A. Golian 1
  • Ahmad Hassanabadi 2
  • S.A. Mirghelenj
1 Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

An experiment was conducted to study the effects of dietary levels of extruded full fat soybean (EFFSB) on performance, blood metabolites and intestinal morphology of broiler chickens. A batch of FFSB was wet extruded at 155 °C, 15 seconds to provide the extruded full fat soybean (EFFSB) sample. One hundred and forty four d-old Ross 308 male broiler chicks were divided into 12 groups with 12 birds each and assigned to starter, grower and finisher diets each containing 0, 7.5 and 15 % of EFFSB. Feed intake of chicks fed diet containing 15% EFFSB, were significantly reduced as compared to those fed the control diet during 1-14 d of age, but were not influenced during grower, finisher and the whole experimental period. A significant linear decrease was observed in weight gain of birds during whole period. Relative weight of pancreas, aspartate aminotransferase, alanine amino transferase, lactate dehydrogenase, and creatine kinase (CK) in blood serum of chicks were not influenced with dietary EFFSB level. A significant linear decrease was observed in serum triglyceride and total cholesterol with increasing in dietary levels of EFFSB at 42 d of age. The villi length decreased linearly with increasing dietary levels of EFFSB in duodenum section of small intestine, causing a significant decrease in villi surface area in duodenum of birds fed 15% EFFSB diet as comparing to control birds, the crypt depth and villus length/ crypt depth were changed. The morphological measurements of small intestine mucosa in jejunum and ileum sections were not significantly influenced by dietary EFFSB at 42 d chickens. It is concluded that using full fat soybean extruded at 155 °C up to 15 % of diet did not influence significantly performance of chickens during whole period, although the villi length and villi surface area decreased in duodenum of birds with increase in the usage of EFFSB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full fat soybean
  • Extrusion
  • Chicken performance
  • Intestinal morphology
CAPTCHA Image