تولید سلول‌های بنیادی رویانی با استفاده از رویان‌های شبیه سازی شده در گاومیش

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

چکیده

سلول‌های بنیادی رویانی از لایه زاینده داخلی رویان در مرحله بلاستوسیست تولید می‌شوند و توانایی تمایز به تمام سلول‌های لایه زاینده رویان را دارند. در این تحقیق سلول‌های بنیادی رویانی از بلاستوسیست‌های حاصل از شبیه سازی به روش Hand Made Cloning (HMC) تولید شدند و کارایی آنها با سلول‌های بنیادی رویانی حاصل از لقاح آزمایشگاهی مقایسه گردید. برای کشت سلول‌های بنیادی از لایه تغدیه کننده بعلاوه محیط کشت حاوی Knockout-Dulbeccoʾs Modified Eagle's Medium (Ko-DMEM)، Knockout Serum Replacement(KSR)، Leukemia Inhibitory Factor (LIF)، Basic Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2)، ال- گلوتامین، اسیدهای آمینه غیر ضروری و جنتامایسین استفاده شد. جهت شناسایی سلول‌های بنیادی از شناساگرهای سطح سلولی SSEA-1، SSEA-4، TRA-1-60 و TRA-1-81 و پرتوانی OCT3/4، SOX2 وNANOG استفاده گردید. نتایج نشان دادند، که نرخ رشد سلول‌های بنیادی حاصل از لقاح آزمایشگاهی بطور معنی داری بیشتر از سلول‌های بنیادی حاصل از شبیه سازی بود (به ترتیب 120 درصد در مقایسه با 65 درصد). با این وجود، نتایج حاصل از بررسی بیان ژن نشان داد، اختلاف معنی داری در بیان ژنهای OCT3/4، SOX2 و C-MYC بین سلول‌های بنیادی حاصل از شبیه سازی و لقاح آزمایشگاهی مشاهده نگردید، تنها اختلاف مشاهده شده مربوط به بیان ژن NANOG است، که در سلول‌های بنیادی حاصل از شبیه سازی بطور معنی داری افزایش یافت. سلول‌های بنیادی حاصل از هر دو منشاء قابلیت پرتوانی خود را برای بیش از دو سال حفظ کردند و به سلول‌های مختلف از جمله سلول‌های عصبی، پوششی، چربی و عضلانی تمایز یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of Buffalo Embryonic Stem Cell from HMC Embryos

نویسندگان [English]

  • M. Zandi
  • M.R. Sanjabi
  • S. Khamoushi
چکیده [English]

Embryonic stem cells (ESCs) are derived from the inner cell mass (ICM) of blastocyst and differentiate into all three embryonic germ layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm. In this study, ESCs are derived from Hand Made Cloning (HMG) blastocysts and their efficiencies compared to ESCs derived from In Vitro Fertilization (IVF) embryos. Feeder layer was used for ESCs culture, and culture medium consisting of Knockout- Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (Ko-DMEM) supplemented with Knockout Serum Replacement (KSR), Leukemia Inhibitory Factor (LIF), Basic Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2), L-glutamine, nonessential amino acids and gentamicin. The cell surface antigens used for characterization were the SSEA-1, SSEA-4, TRA-1-60 and TRA-1-81 and the pluripotency markers were NANOG, OCT3/4 and SOX2. Results showed that, the growth rate of ESCs colonies in ESCs from IVF embryos was significantly higher than ESCs from HMG embryos (120% compared with 65%, respectively). Not only real-time PCR results revealed the same expression level of SOX2, OCT3/4 and cMYC between them, but also ESCs from HMG embryos resulted to higher expression of NANOG. Both of ESCs groups maintain in pluripotency state for more than two years and differentiated to the different types of cells like neuron, epithelial, lipid and muscle cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embryonic stem cell
  • Cloning
  • In vitro fertilization
  • Buffalo
CAPTCHA Image