تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

2 گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، تهران،ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اثر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن با افزودنی-ها بر عملکرد جوجه های گوشتی و میزان وقوع و شدت جراحات لاشه جوجه های گوشتی آمیخته راس 308، آزمایشی با 576 پرنده به صورت آزمایش فاکتوریل شامل 2 نوع بستر (تازه و مجدد) و 3 نوع افزودنی (بدون افزودنی، زئولیت و سولفات آلومنیوم) در 4 تکرار و 24 جوجه در هر پن (200 × 100 سانتی متر) در هر تکرار اجرا شد. جیره های غذایی به صورت آزاد در 42 روز دوره پرورش در اختیار جوجه ها قرار گرفت. افزایش وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک و تلفات در پایان دوره تحت تأثیر بستر قرار نگرفت. افزودنی‌های بستر موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی در 0 تا 35 روزگی دوره پرورش گردید. با این حال در پایان دوره پرورش تفاوتی مشاهده نشد. درصد شیوع سوختگی زخم های سینه و کف پا و همچنین درصد شیوع سوختگی مفصل خرگوشی تحت تأثیر نوع بستر و افزودنی های بکارگرفته شده قرارنگرفت. نوع بستر و افزودنی ها تأثیری بر شاخص های ایمنی شامل وزن بورس، طحال و عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) نداشته است. نتایج این آزمایش نشان داد هر چند می توان از بستر استفاده شده مجددا استفاده نمود ولی بهتر است آن را با روش های مختلف فرآوری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Reused Litter and Chemical Amendment on Broiler Chicken Performance and Litter Quality

نویسندگان [English]

  • Mostafa Lotfi 1
  • Farid Shariatmadari 1
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi 2
1 Department of Poultry Breeding and Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Tehran. Iran.
2 Department of Poultry Science, Faculty of Agricultural, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of chemical amendments and reused litter on broiler performances, immune response and skin quality. Five hundred and seventy six (576) day old broiler chickens were randomly allocated to 3x2 factorial design experiment. Three amendments treatment included control (no chemical addition), alunminum sulfate and zeolite; two types of litter were new and reused one. There were 4 replicates and 24 broiler chickens in each pen. The feed and water were available ad libitum during 42 days of experiment. The type of bedding had no significant effect on broilers performances (weight gain, feed efficiency ratio and mortality). Chemical amendments improved broilers performances during 0-35 days of production period but by the end of experiment there was no differences between treatment groups. Neither bedding type nor chemical amendments influenced skin erosion criteria responses. The immune response of broilers was not affected by either type of bedding or chemical amendments. It could be concluded that although beddings to be reused, it should be treated so as to overcome any defect of reused bedding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reused litter
  • Chicken
  • Performances
  • Amendment litter
CAPTCHA Image