تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این آزمایش فراسنجه‌های تخمیرپذیری یک جیره کاملا مخلوط ( (TMRدر اثر افزودن مقادیر مختلف آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (0، 100، 250، 500، 750 و 1000پی پی ام) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت (صفر، 1 و 2 درصد ماده خشک TMR)به روش آزمایشگاهی کشت ثابت و تولید گاز تعیین شد. نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که میزان تولید گاز بصورت تجمعی در زمان 96 ساعت انکوباسیون، با افزایش مقادیر مختلف فوزالون به محیط کشت، از یک روند کاملا نزولی معنی داری در بین تیمارها برخوردار بود، به طوری که کمترین میزان تولید گاز برای سطح 1000 پی پی ام مشاهده گردید. همچنین با افزایش مقادیر فوزالون به محیط کشت ثابت، میزان تجزیه پذیری ماده خشک و نیتروژن آمونیاکی، روند نزولی معنی داری در بین تیمارها داشت، به طوری که بیشترین و کمترین میزان نیتروژن آمونیاکی مربوط به تیمار شاهد (بدون هیچ افزودنی) و تیمار 1000 پی پی ام بود. با افزایش فوزالون به محیط کشت، pH در زمان 24 ساعت انکوباسیون ثابت ماند، اما با افزایش سطح بنتونیت (بویژه سطح دو درصد)، pH روند نسبتا صعودی داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش سطوح فوزالون از 0 به 1000 پی پی ام به محیط کشت، برخی فاکتورهای تخمیرپذیری (همانند تولید گاز در زمان‌های مختلف انکوباسیون، نیتروژن آمونیاکی و تجزیه پذیری ماده خشک) کاهش یافته، همچنین افزودن بنتونیت نسبت به گروه شاهد در تیمارهایی که هیچ سمی دریافت نکرده بودند، باعث کاهش میزان تولید گاز در زمان 96 ساعت بعد از انکوباسیون گردید و این در حالی بود که بطور کلی افزودن توام بنتونیت(بویژه سطح دو درصد) به مقادیر مختلف فوزالون، نیز باعث کاهش تولید گاز در زمان‌های مختلف انکوباسیون گردید. در اثر افزودن بنتونیت به محیط کشت، اختلاف معنی داری برای تجزیه پذیری ماده خشک در بین تیمارها مشاهده نشد، هرچند که تنها با افزودن بنتونیت در سطح 100 پی پی ام فوزالون، تجزیه پذیری ماده خشک به طور معنی داری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Phosalone as an Organophosphate Pesticide with Different Levels of Bentonite on Fermentation Parameters of a TMR Ration According to in vitro Condition

نویسندگان [English]

 • M. Kazemi
 • Abdolmansour Tahmasebi 1
 • Reza Valizadeh 2
 • Abbas Ali Naserian 2
 • R. Afshari
 • A. Sonei
1 Dept. of Animal Science, College of Agri. Ferdowsi University of Mahhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this experiment, fermentation parameters of a TMR ration determined with different levels of phosalone as an organophosphate pesticide (0, 100, 250, 500, 750 and 1000 ppm) and bentonite (0, 1 and 2 %DM of TMR) using in vitro batch culture and gas production techniques. The results from gas production showed that cumulative gas production for 96h after incubation significantly decreased with increasing the levels of phosalone and lowest gas production for this time was observed at 1000 ppm of phosalone. Increasing phosalone in the culture was accompanied with deceasing DM degradability and NH3-N and differences between treatments were statistically significant, so that phosalone at 1000 ppm and control groups had lowest and highest NH3-N respectively. With increasing of phosalone at different levels to the medium, pH remained constant during the 24h incubation, but with increasing the levels of bentonite (specially the 2 percent level), the pH relatively increased. The results of this experiment showed that some of fermentation parameters (such as cumulative gas production at different incubation times, NH3-N and DM degradability) decreased by increasing phosalone in culture media (0 to 1000 ppm). Supplementation of bentonite rather than the control group with no pesticide resulted to decreasing of the gas production at 96 h incubation. In coordination with these results, generally supplementation of bentonite (especially at 2% of DM) to different level of phosalone also resulted to decreasing of the cumulative gas production in different times of incubation. There was no significant effect for DM degradability by adding the bentonite to culture media between treatments, although only by adding the bentonite at 1000 ppm phosalone, DM degradability increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pesticide
 • Phosalone
 • TMR
 • Gas production
 • bentonite
CAPTCHA Image