اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی بود. در این پژوهش 63 راس گاو یک و چند بار زایش کرده با روزهای شیردهی 5/16±71 پس از گذراندن دوره انتظار اختیاری و تایید سلامت تولید مثلی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. گاوها براساس تولید شیر، تعداد زایش و روزهای شیردهی متوازن شده و به یکی از سه تیمار آزمایشی که دارای 5/18، 5/17 و 5/16 درصد پروتئین خام بودند اختصاص داده شدند. تمام گاوها تحت پروتکل همزمانی هیت سینک (Heat-synch) قرار گرفته و تلقیح شدند. اندازه و تعداد فولیکول ها در تخمدان‌های چپ و راست در دو نوبت طی پروتکل توسط دستگاه سونوگرافی تعیین شد. فولیکول ها براساس قطر به سه دسته کوچک (کوچک تر از 5 میلی متر)، متوسط (5 تا 9/9 میلی متر) و بزرگ (بیش تر از 10 میلی متر) تقسیم بندی شدند. نرخ گیرایی تجمعی در اولین و دومین تلقیح تمایل به معنی داری را در بین تیمارها نشان داد و برای تیمارهای 1 تا 3 به ترتیب برابر با 7/47، 4/52 و 2/76 درصد بود. تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی در تیمار 1 تا 3 به ترتیب 07/2، 03/2 و 53/1 بود. روزهای باز در تیمار 1 تا 3 به ترتیب 7/131، 5/132 و 16/121 روز بود. با توجه به نتایج این پژوهش افزایش در سطح پروتئین خام جیره غذایی بیشتر از توصیه شورای تحقیقات ملی (2001 NRC,) به علت افزایش غلظت ازت اوره ای خون و اثرات مضر آن بر سلامت رحم و کاهش باروری در زمان تنش گرمایی توصیه نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Reduction in Dietary Protein on Fertility Performance of Lactating Holstein Cows during Heat Stress

نویسندگان [English]

  • V. Gholami
  • H. Amanlou
  • M.H. Shahir
  • H.R. Mirzaei alamouti
چکیده [English]

The aim of this research was to study the Effect of reduction in dietary protein on fertility performance of lactating Holstein cows during heat stress. For this we used 63 Holstein dairy cows (71 ± 16.5 DIM) after voluntary waiting period and has been confirmed that the health reproduction based on randomized complete block design. Randomly, cows enrolled to the one of three experimental rations (18.5, 17.5, 16.5% CP). All cows were inseminated according to Heat-Synch protocol. Ovarian structure was defined by ultrasound twice in protocol. The number of small (< 5 mm), medium 2 (5 to 9.9 mm), and large (> 10 mm) follicles were counted by ultrasonography. Cumulative conception rate to first and second service was 47.7, 52.4 and 76.2 % for treatments 1, 2 and 3 respectively. Numbers of Service per conception were 2.07, 2.03 and 1.53. Days open 131.7±26, 132.5±18 and 121.16±22 d for treatments 1, 2 and 3 respectively. In conclusion increase in the level of crude protein of diet above recommended NRC (2001) because of increase in blood urea nitrogen and harmful effects on uterine health and decrease in fertility during heat stress not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conception rate
  • fertility
  • follicle
  • Crude protein
  • Heat stress