بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

تب برفکی یک بیماری ویروسی به شدت واگیردار در زوج سمان بوده که خسارات اقتصادی قابل توجهی را به تولیدات دامی وارد می‏سازد. یکی از موثرترین راهکارهای کنترل بیماری تب برفکی، پیشگیری توسط واکسن است. یکی از عملکرد‏های واکسن‏ها، تحریک بیان برخی از ژن‏های سیستم ایمنی موسوم به سایتوکاین می‏باشد. در این مطالعه، تغییرات بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 در خوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‏های خون از دو گروه خوکچه هندی واکسینه شده و شاهد در سه زمان متفاوت و مشخص گرفته شد. پس از خونگیری، RNA از نمونه‏های خون استخراج و بهcDNA تبدیل شد. سپس الگوی بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 با روش Real-time PCR نسبی بررسی شد. نتایج نشان داد بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 در خونگیری‏های دوم و سوم نسبت به خونگیری اول، به طور معنی‏داری افزایش یافت. به علت این‏که افزایش بیان سایتوکاین‏ها شاخصی از پاسخ سیستم ایمنی می‏باشد، از این ژن‏ها می‏توان به عنوان شاخص‏هایی جهت آزمودن اثرات واکسن‏های نوترکیب نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of IFN-γ and TGFβ1 Genes Expression in Guinea Pigs Vaccinated with Foot-and-Mouth Disease Type O Inactivated Vaccine

نویسندگان [English]

  • reza pasandideh 1
  • Mohammadreza Nassiry 2
  • Ali Asghar Aslaminejad 3
  • Mojtaba Tahmoorespur 4
  • S. Zibaei
1 Department of Animal Genetics and Breeding, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2 Department of Anim al Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Foot-and-mouth disease (FMD) is a severely contagious viral disease in cloven-hooved animals that it causes considerable economic losses in livestock productivity. Vaccination is one of the most effective procedures for control of FMD. One of vaccines performances is stimulating expression of some immune system genes, which called cytokines. In this study, expression changes of IFN-γ and TGFβ1 genes were evaluated in vaccinated guinea pigs with FMD type O inactivated vaccine. Blood samples were collected from vaccinated and control (no vaccinated) guinea pigs in three distinct times. After blood sampling, RNA was extracted and converted to cDNA. For measuring IFN-γ and TGFβ1 genes expression, relative Real-time PCR procedure was used. The results showed that expression of IFN-γ and TGFβ1 genes in the second and third blood sampling were significantly increased in comparison to the first blood sampling. Because increasing of cytokines expression is an indicative of the immune system response, these genes can be used as indicators for testing effects of the recombinant vaccines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foot-and-mouth disease (FMD)؛ Guinea pig؛ IFN-γ؛ TGFβ1
  • Real-time PCR
CAPTCHA Image