برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر سن اولین زایش، فاصله گوساله زایی و روزهای باز در جمعیت گاو شیری در استان اصفهان به اجرا درآمد. در این مطالعه از 31977 رکورد سن اولین زایش (گاوهای شکم اول)، 36982 رکورد فاصله گوساله زایی و 51423 رکورد مربوط به روزهای باز (گاوهای شکم اول به بالا) استفاده شد. ضریب هم خونی هر حیوان با استفاده از شجره 78425 گاو ماده و 8056 گاو نر متولد شده از سال 1342 تا 1388 محاسبه گردید. متوسط ضریب هم خونی کل جمعیت مورد مطالعه 33/2 درصد، با حداکثر 30/31 درصد برآورد شد. 57234 رأس از حیوانات هم خون بودند و میانگین ضریب هم خونی در آنها 57/3 درصد برآورد شد. ضرایب تابعیت خطی بر ضریب هم خونی برای سن اولین زایش، فاصله گوساله زایی و روز های باز به ترتیب 21/0±589/0، 15/0±08/1 و 12/0±278/0 روز برآورد شد. هم خونی در دوره های مختلف زایش بر صفات تولید مثلی مورد مطالعه اثر نامطلوب و معنی دار داشت و ضرایب تابعیت روندی افزایشی را نشان داد. برآوردها نشان داد در سالهای اخیر آمیزش های نزدیک در گله ها صورت گرفته و در طی زمان میانگین ضریب هم خونی بطور قابل توجهی افزایش یافته است و این موضوع اثرات نامطلوبی بر صفات تولید مثلی گاوهای شیری استان اصفهان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate of Inbreeding Coefficient and Its Effects on Reproductive Traits of Dairy Herds in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Sajad Gholizadeh 1
  • Saeed Ansari Mahyari 2
  • A. Riasi 3
  • Mohammad Rokouei 4
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to study the inbreeding coefficient and its effect on reproductive performance of dairy cows (age at first calving, calving interval and open days) in Isfahan province. Records of 31,977 (primiparous cows), 36,982 and 51,423 (multiparous cows) for age at first calving, calving interval and open days were used, respectively. The inbreeding coefficients of animals were calculated using pedigree information of 78,425 females and 8,056 males, which were born from 1963 to 2009. The overall mean and maximum inbreeding coefficients in Holstein cows were 2.33% and 31.30%, respectively. The results showed that 57,234 animals were inbred with 3.57% inbreeding coefficient. Regression coefficients on inbreeding coefficient for age at first calving, calving interval and open days were 0.589±0.21, 1.08±0.15 and 0.27±12, respectively. Estimated inbreeding indicated significantly negative effect on the reproductive traits in different parturition periods. The results revealed that the average inbreeding trend was increased in the dairy herds. The increased inbreeding was due to close mating systems between the candidates, and it showed negative effects on the reproductive traits in Isfahan dairy herds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inbreeding coefficient
  • Reproductive traits
  • Holstein cows
CAPTCHA Image