دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1398 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی

صفحه 85-95

10.22067/ijasr.v1397i1.68949

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه