دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1398 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی

صفحه 85-95

10.22067/ijasr.v1397i1.68949

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تأثیر افزودنی پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

صفحه 17-26

10.22067/ijasr.v1397i1.64060

حمید فیروزنیا؛ اکبر تقی زاده؛ صادق علیجانی؛ حمید محمدزاده


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی الگوی رشد و افزایش وزن در جوجه‌های بومی اصفهان

صفحه 97-110

10.22067/ijasr.v1397i1.67920

سمیرا عباسزاده؛ نصرالله پیرانی؛ بهنام احمدی پور


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب چربی بطنی در بره‌های پرواری

صفحه 45-57

10.22067/ijasr.v1397i1.71337

مرضیه باقری نسب؛ فرخ کفیل زاده؛ عباسعلی ناصریان