اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله‌های هلشتاین

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3 گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران .

چکیده

امروزه، اهمیت تغذیه کمی و کیفی گوساله‌ها، برای تحریک مصرف کافی خوراک آغازین به‌منظور توسعه‌ی شکمبه و دست‌یابی به وزن مناسب از شیرگیری در زمان مطلوب و همچنین کاهش هزینه ها مدنظر می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثرات سطوح پروتئین خوراک آغازین و مقدار شیر مصرفی، بر عملکرد و فراسنجه‌های شکمبه‌ای در گوساله‌های نر شیرخوار هلشتاین انجام شد. بدین منظور 40 رأس گوساله‌ی نر تازه متولدشده، به مدت 75 روز مورد پژوهش قرار گرفتند. گوساله‌ها بعد از 3 روز تغذیه با آغوز، به‌طور کاملاً تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول 10 درصد وزن بدنشان و گروه دوم 7 درصد وزن بدنشان با شیر تغذیه شدند. این دو گروه دوباره به دو زیرگروه دیگر تقسیم شدند. یک زیرگروه با خوراک آغازین حاوی 17 درصد پروتئین و دیگری با 20 درصد پروتئین تغذیه شدند. دسترسی گوساله‌ها به خوراک آغازین و آب به‌صورت آزاد بود. به شیر مصرفی نوبت صبح همه‌ی گوساله‌ها،‌ 2 گرم پروبیوتیک شامل: پروبیوتیک‌ باکتریایی (‌پروتکسین شامل هفت گونه باکتری و دو گونه قارچ) و‌ ‌غیر ‌باکتریایی (‌مخمر ساکارومایسس سرویزیه) اضافه شد. نمونه‌گیری‌ از مایع شکمبه، در 30، 60 و 75 روزگی انجام شد. مقدار مصرف خوراک و وزن گوساله‌ها به ترتیب به‌صورت روزانه و هفتگی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و pH مایع شکمبه تحت تأثیر مقدار شیر مصرفی و سطوح پروتئین خوراک قرار نگرفت. مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه، به‌ ترتیب در کل دوره و قبل از شیرگیری با افزایش سن افزایش و معنی‌دار‌ بود. قبل از شیرگیری، ضریب تبدیل خوراک تحت اثر هفته و افزایش وزن بدن گوساله‌ها تحت اثر روز و اثر متقابل بین روز و سطوح پروتئین خوراک آغازین افزایش یافت. در 30 و 75 روزگی، غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه به ترتیب تحت تأثیر سطوح پروتئین و اثر متقابل روز و سطوح پروتئین خوراک افزایش و معنی‌دار‌ بود. در 60 روزگی، غلظت کل اسیدهای چرب فرار، تحت اثر سطوح پروتئین قرار گرفت. نرخ عبور مواد جامد از شکمبه و دستگاه گوارش در بین تیمارها تحت اثر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. به‌طورکلی نتایج نشان داد افزایش وزن بدن، قابلیت هضم مواد مغذی و ضریب تبدیل خوراک مصرفی در تیمار 2‌(‌17 درصد پروتئین خام و 10 درصد وزن بدن شیر مصرفی) نسبت به سایر تیمارها از وضعیت بهتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Two Levels of Starter Protein and Milk Fed on Performance, Ruminal Parameters and Passage Rate in the Digestive Tract of Holstein Male Calves

نویسندگان [English]

  • nasrin mehrdad 1
  • Yadollah Chashnidel 2
  • Asadollah Teimori Yansari 3
  • Mohammad Khorvash 4
1 Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Department of Animal Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran.
چکیده [English]

Introduction Nowadays, many attempts were made to improve the supply of nutrients to calves and the importance of quality and quantity of calf nutrition, in order to stimulate the adequate consumption of feed for rumen development and achieve to suitable weaning weight at the optimal time and reduce feeding costs has been considered. Therefore, this study was conducted to investigate the effects of levels of starter protein and milk fed on feed intake, ‌ digestibility, ‌‌‌ weight gain and ruminal parameters.
Materials and Methods Forty newborn male Holstein calves (average body weight of 40±2 kg) were used according to a 2×2 factorial experimental design for 75 days. Feeding the colostrum was performed immediately after birth for 3 days. Calves were randomly divided into 2 groups(n=20); first group was fed with whole milk with the amount of 10‌% of their body weight (BW), while the second group was fed with whole milk with the amount of 7‌% of their BW. These 2 groups were divided into sub-groups of calves (n=10 for each) again. One of these sub-groups was fed with starter diet containing 20‌% crude protein (CP), while the other sub-group was fed with starter diet containing 17‌% CP ad libitumas the starting feed. The rations were iso-energetic. Water and calf starter were offered free choice. Ruminal fluid samples were collected by esophagus tube after morning feeding on days 30, 60 and 75. Feed intake and calves weight were measured daily and weekly respectively. Statistical analysis was performed using the mixed procedure of SAS software. Treatments means were statistically compared by the test of Duncan.
Results and Discussion The results showed that feed intake, daily weight gain, feed conversion, apparent digestibility of nutrients and ruminal fluid pH was not affected by amount of milk fed and starter protein levels. Although, there were no significant differences between amount of milk fed and protein level of starter on weight gain, but average weight gain was higher in calves fed milk as 10% BW than those fed 7% BW at before weaning. Effect of day was significant on feed intake and daily weight gain at total period and before weaning respectively. Before weaning, the effect of week was significant on feed conversion and the ‌effect of day and interaction between day and starter protein level were significant on daily weight gain. After weaning, ‌ feed conversion was not affected by treatments. Interaction between starter protein levels and amount of milk fed were significant for apparent digestibility of dry matter, fat, NDF and ADF. Digestibility of crude protein was not statistically significant between treatments. Amount of feed intake, passage rate of solid materials, rumen microorganisms population can change digestibility of nutrients. ‌ Effects of amount of milk fed, starter protein levels and their interactions were not significant on ruminal fluid pH. Rumen ammonia-N concentration was affected by starter protein levels on day 30. But, interaction between day and starter protein level was significant on rumen ammonia-N concentration on day 75. No difference in rumen ammonia-N concentration was observed on day 60. Rumen ammonia-N concentration increased with the starter containing 20% CP. Effect of starter protein levels, amount of milk fed and their interactions on acetic acid and butyric‌ acid concentrations were not significantly different between treatments (P‌>‌ 0.05). Propionic acid concentration was not significantly different between treatments (P‌> 0.05). ‌Effect of starter protein levels on the total volatile fatty acid concentration was statistically significant (P‌< 0.05). Passage rate of solid materials of rumen and the proximal of digestive tract (%/h) were not significantly different among the treatments. Treatment 1 ‌‌(CP =17% and milk intake = 7% of body weight) and treatment 3 (CP =20% and milk intake‌= 7% of body weight)  had the highest and the lowest solid passage rate in digestive tract. Passage rate of solid materials increased and retention time of solid materials decreased with increased feed intake in calves. Interaction between amount of milk fed and starter protein level was significant on total retention time of solid materials in the digestive tract. Treatment 2 and treatment 1 had the highest and the lowest total retention time of solid materials in the digestive tract and this subject was one of the reasons that caused differences in digestibility of nutrients between treatments.
Conclusion In this study, when amount of milk fed increased, daily weight gain and feed conversion improved and feed intake decreased (numerically). Calf starter containing 20% crude protein had any significant effect difference on performance. Satisfactory growth of young calves from birth to two months of age can be achieved by starter protein level 17% (lower than NRC recommended) if dry matter intake adequate. Calves were fed with whole milk with the amount of 10% of their body weight, their feed intake decreased after weaning. Results showed that, body weight gain, feed conversion, digestibility coefficients of nutrients in treatment 2 was better than other groups.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein calves
  • Passage Rate
  • Performance
  • Ruminal parameters
  • Starter protein levels
Akayezu, J. M., J. O. Linn, D. E. Otterby, and W. P. Hansen. 1994. Evaluation of calf starters containing different amounts of crude protein for growth of Holstein calves. Journal of Dairy Science, 77: 1882-1889.
2- AOAC International 2007. Official Methods of Analysis of AOAC International (18 Edition, Rev. 2), Association of Official Analytical Chemists International, Gaithersburg, MD, USA.
3- Baldwin, R. L., VI. K. R. McLeod, J. L. Klotz, and R. N. Heitmann. 2004. Rumen development, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre- and post-weaning ruminant. Journal of Dairy Science, 87: 55–65.
4- Bergman, E. N. 1990. Energy contributions of volatile fatty acids from the gastrointestinal tract in various species. Physiology Reviews, 70:567–590.
5- Bernabucci, U., P. Bani, B. Ronchi, N. Lacetera, and A. Nardone. 1999. Influnce of short and long-term to hot environment on rumen passge rate and diet digestibility by Friesian heifers. Journal of Dairy Science, 82: 967-973.
6- Blum, J. W. and C. R. Baumrucker. 2002. Colostral and milk insulin-like growth factors and related substances: Mammary gland and neonatal (intestinal and systemic) targets. Domestic Animal Endocrinology, 23: 101-110.
7- Brosh, A., Y. Aharoni, D. Levy, and Z. Hozer. 2000. Effect of dietary protein concentration and source on the growth rate and on body composition of Holstein-Friesian male caves. Journal of Animal Science, 70: 527-536.
8- Carson, A. F., L. E. R. Dawson, M. A. McCoy, Kilpatrick, D.J. and F.J. Gordon. 2002. Effects of rearing regime on body size, reproductive performance and milk production during the first lactation in high genetic merit dairy herd replacements. Journal of Dairy Science, 74: 553–565.
9- Dijkstra, J., H. Boer, J.V. Bruehem, H. Bruining, and S. Tamminga. 1993. Absorption of volatile fatty acids from the rumen of lactating dairy cow as influenced by volatile fatty acid concentration, pH and rumen liquid volume. British Journal of Nutrition, 69: 385-396.
10- Drackley, J. K., K. S. Bartlett, and R. M. Blome. 2002. Protein content of replacers milk and calf starter for replacement calves. www. Livestock trail. Uiuc. Edu/dairy net/paper Display. cfm? Content ID = 339(Accessed 27.11.2012).
11- Fallon, R.J., H. C. F. Wicks, and T. Twigge. 2005. Effect of offering two levels of crude protein and two levels milk replacer on calf performance. In Proceedings of the British Society of Animal Science Annual Meeting. 186.
12- Fox, J. M. and L. O. Tedeschi. 2002. Application of physically effective fiber in diets for feedlot cattle. Pages 67-81. Proceeding of Plains nutrition conference, San Antonio, TX.
13- Gonzalez, F., A. Elias, and V. Urqiza. 1990. Effect of different protein levels on the feed of grazing calves. Cuban Journal of Agricultural Science, 24: 159-64.
14- Grovum, W. L. and W. J. Williams. 1973. Rates of passage of digesta in sheep passage of marker through the alimentary tract and the biological relevance rate-constants derived from changes in concentration of marker in feces. British Journal of Nutrition, 30:313-329.
15- Hill, T. M., J. M. Aldrich, and R. L. Schlotterbeck. 2005. Nutrient sources for solid feeds and factors affecting their intake by calves. In: Garnsworthy P. (Ed.) Calf and heifers rearing: principles of rearing the modern dairy heifers from calf to calving. NottinghamUniversity Press, Nottingham, UK. Pages 113-133.
16- Hill, T. M., Aldrich, M., PAS., R. L. Schlotterbeck, and H.G. Bateman. 2007. Protein concentration for starters fed to transported neontal calves. The professional Animal Scientist, 23:123-134.
17- Hill, T. M., J. D. Quigley, H. G. Bateman, H. J. M. Aldrich, and R. L. Schlotterbeck. 2014. Performance of and digestion in calves fed convential, moderate, and aggressive milk replacerprogram. Journal of Animal Science, 92: E-Suppl. 2, pp. 308 (Abstr).
18- Jasper, J. and D. M. Weary. 2002. Effects of ad libitum milk intake on dairy calves. Journal of Dairy Science, 85: 3054–3058.
19- Kamiya, M., M. Matsujaki, H. Orito, Y. Kamiya, Y. Nakamuna, and E. Tsuneishi. 2009. Effects of feeding level of milk replacer on body growth, plasma metabolite and insulin concentrations and visceral organ growth of suckling calves. Journal of Animal Science, 80 (6): 662–668.
20- Kehoe, S. I., C. D. Dechow, and A. J. Heinrichs, 2007. Effects of weaning age and milk feeding frequency on dairy calf growth, health and rumen parameters. Livestock Science, 110: 267-272.
21- Khadem, A. A. and M. Sharifi. 2010. Scientific and practical beef production systems. Second Ed. Danesh Negar Publishing. Tehran, Iran. )In Persian).
22- Khan, M. A., H. J. Lee., W. S. Lee., H. S. Kim., S. B. Kim., K. S. Ki., J. K. Ha., H. G. Lee., and Y. J. Choi. 2007a. Pre- and post-weaning performance of Holstein female calves fed milk through step-down and conventional methods. Journal of Dairy Science, 90 (2): 876–885.
23- Khan, M. A., H. Lee, W.S. Lee, H. S. Kim, S.B. Park, K. S. Baek, J. K. Ha, and Y. Choi. 2008. Starch source evalution in calf starter: Ii. Ruminal parameters, rumen development,nutrient digestibilities, and nitrogen utilization in Holstein calves. Journal of Dairy Science, 91(3): 1140-1149.
24- Kristensen, N. B., Sehested, J. S., Jensen, K. and Vestergaard, M. 2007. Effect of milk allowance on concentrate intake, ruminal environment and ruminal development in milk fed Holstein calves. Journal of Dairy Science, 90: 4346–4355.
25- Lohakare, J. D., A.K. Pattanaik, and S.A. Khan. 2006. Effect of dietary protein levels on the performance, nutrient balance, metabolic profile and thyroid hormones of cross bred calves. Asian-Australian Journal of Animal Science, 19 (11): 1588-1596.
26- Milerky, C. and E. P. Jose. 2011. Importance of milk feeding pre –‌weaning to Dairy Claves. www. http: // edis.ifas.ufl.edu.
27- Morrison, S. J., H. C. F. Wicks, R. J. Fallon, J. Twigge, L. E. R. Dawson1, A. R. G. Wylie, and A. F. Carson. 2009. Effects of feeding level and protein content of milk replacer on the performance of dairy herd replacements. Journal of Animal Science, 3(11): 1570–1579.
28- NRC. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle, 6th rev. ed. Washington, D.C.: National Academy Press.
29- Ozkaya, S. and M. T. Toker. 2012. Effect of amount of milk fed, weaning age and starter protein level on growth performance in Holstein calves. Archive Tierzucht /Archiv. Animal Breeding. 55(3): 234-244.
30- Paula, M. R., G. G. O. Napoles, M. P. C. Gallo, M. C. Soares, and C. M. M. Bittar. 2012. Ruminal and blood parameters of dairy calves maintained on different milk-feeding programs. Journal of Animal Science, 90 )Suppl. ‌3(. Page 108 (Abstract).
31- Quigley, J.D., T.A. Wolfe, and T. H. Elsasser. 2006. Effect of additional milk replacer feeding on calf health, growth, and selected blood metabolites in calves. Journal of Dairy Science, 89: 207-216.
32- SAS Institute. 2002. SAS User’s Guide. Statistics, Release 9.1. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
33- Serkan, O. and M. Turan Toker. 2012. Effect of amount of milk fed, weaning age and starter protein level on growth performance in Holstein calves. Archiv Tierzucht. 55: 234-244.
34- Shamay, A., D. Werner, U. Moallem, H. Barash, and I. Bruckental. 2005. Effect of nursing management and skeletal size at weaning on puberty, skeletal growth rate, and milk production during first lactation of dairy heifers. Journal of Dairy Science, 88: 1460 – 1469.
35- Soita, H. W., D. A. Christensen, and J. J. Mckinon. 2000. Influence of particle size on the effectiveness of the fiber in barley silage. Journal of Dairy Science, 83: 2295-2300.
36- Suarez, B. J., C. G. Van Reenen, N. Stockhofe, J. Dijkstra, and W. J. J. Gerrits. 2007. Effect of roughage source and roughage to concentrate ratio on animal performance and rumen development in veal calves. Journal of Dairy Science, 90: 2390-2403.
37- Tapki, L. 2007. Comparison of two conventional restricted daily milk allowance methods in dairy calf rearing with respect to growth and behavioural responses: 1. Growth responses. Journal of Veterinary Advance, 6: 416-420.
38- Toker, M.T. and S. Ozkaya. 2014. The effect of dietary protein levels on growth performance of female Holstein calves during the post-weaning period. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. 2: 1642-1645.
39- Uys, J. L., D. C. Lourensand and P. N. Thompson. 2011. The effect of unrestricted milk feeding on the growth and healthy of Jersey calves. Journal of the South African Veterinary Association, 82(1): 47–52.
40- Uden, P., P. E. Colucci, and P. J. Van Soest. 1980. Investigation of chromium, cerium and cobalt as markers in digesta rate of passage studies. Journal Science Food Agriculture. 31: 625–632.
41- Van Keulen, j. and B. Young. 1977. Evaluation of Acid-Insoluble Ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44(2): 282-287.
42- Van Soest, P.J. 1994. Nutritional ecology of ruminant. Cornell university Press, Ithaca. NY. P. 374.
43- Welch, J. G. 1982. Rumination, particle size and passage the rumen. Journal of Animal Science, 4: 885-894.
44- Yavuz, E., N. Todorov, G. Ganchen, and K. Nedelkov. 2015. The effect of feeding different milk programs on dairy calf growth, health and development. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21: 384–393.
45- Zhao, X.H., T. Zhang, M. Xu, and J. H. Yao. 2011. Effects of physically effective fiber on chewing activity, ruminal fermentation, and digestibility in goats. Journal of Animal Science, 89: 501- 509.
CAPTCHA Image