دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 39، مهر 1398 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه‌ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری

صفحه 273-291

10.22067/ijasr.v11i3.70840

محمدرضا مشایخی؛ محسن ساری؛ نعیم عرفانی مجد؛ مرتضی رضایی


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تاثیر لیزین و بتائین جیره بر خصوصیات گوشت و استخوان جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی

صفحه 331-340

10.22067/ijasr.v11i3.67255

عباس علیپناه؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ غلامرضا نجفی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تجزیه‌ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه‌ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ‌های بومی ایران

صفحه 365-375

10.22067/ijasr.v11i3.71958

جعفر پیش جنگ آقاجری؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محسن قلی زاده؛ قربان الیاسی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

انتخاب ژنومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیزی و روش‌های پارامتری مطالعه مقایسه‌ای

صفحه 377-388

10.22067/ijasr.v11i3.74465

سعید شادپور؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد مهدی شریعتی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تاثیر اشکال مختلف سلنیوم بر فراسنجه های تولید گاز، تخمیر شکمبه و جمعیت پروتوزوآی شکمبه

صفحه 307-317

10.22067/ijasr.v11i3.68454

سمیرا دهقانی؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمدزاده


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تنوع ژنتیکی خط پدری اسب‌های ایرانی با استفاده از توالی یابی بخشی از کروموزوم Y

صفحه 389-398

10.22067/ijasr.v11i3.71507

نعمت هدایت ایوریق؛ رضا خلخالی ایوریق؛ رضا سید شریفی؛ مصطفی عمری