دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1398 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی هم‌خونی و تأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره

صفحه 207-221

10.22067/ijasr.v1397i1.69585

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه


بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی

صفحه 223-232

10.22067/ijasr.v1397i1.69408

رضا سید شریفی؛ سجاد بادبرین؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سیما ساور سفلی؛ جمال سیف دواتی؛ حسن خمیس آبادی