دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1388 
بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد

صفحه 21-32

10.22067/ijasr.v1i1.1211

مجتبی خرمی؛ جواد پوررضا؛ عبدالحسین سمیع؛ مهدی محمدعلی پور؛ ابراهیم روغنی