بررسی عملکرد میش‌های بلوچی در آمیزش با قوچ‌های بلوچی، شال و مغانی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

تحقیق حاضر به‌ منظور ارزیابی عملکرد میش‌های بلوچی برای تولید بره دورگ در مناطق کویری اجرا شد. درسه سال متوالی 234 رأس میش غیرآبستن حذفی بلوچی(B) در پایان فصل آمیزش با قوچ‌های شال(S) و مغانی(M) تلاقی داده شدند. در دو سال آخر تعدادی از این میش‌ها با قوچ بلوچی آمیزش یافتند. نسبت میش‌های زائیده به میش‌های تحت آمیزش(EP/EJ) و بره‌های شیرگیری شده به میش‌های تحت آمیزش(LW/EJ) تحت تاثیر سال و سن مادر بود ولی تاثیر نژاد پدری بر این صفات معنی‌دار نبود. میانگین وزن تولد بره‌ها 48/0±48/3 کیلوگرم، سال و نژاد پدری براین صفت تاثیر معنی‌دار داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Baluchi ewe perfomance in mating with Baluchi, Shaal and Moghani bucks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Emami Mibody
  • Ali Shafea Naderi
center of research agricalture of Yazd
چکیده [English]

Baluchi ewe perfomance in mating with Baluchi, Shaal and Moghani bucks

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baluchi ewes
  • cross breeding
  • Shall buck
  • biological efficency
Baluchi ewe perfomance in mating with Baluchi, Shaal and Moghani bucks
CAPTCHA Image