برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

3 جهاد کشاورزی کرمان

چکیده

در این تحقیق از تعداد3313، 3297‌، 2656، 2016، 1460 رکورد مربوط به صفت وزن تولد‌، شیرگیری‌، شش‌ماهگی‌، نه ماهگی و کرک بزهای کرکی رائینی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بافت، که در فاصله سالهای 1345 تا1382 جمع آوری شده بود، استفاده گردید. تخمین پارامترهای ژنتیکی و برآورد روند ژنتیکی بر اساس مدل‌های دام یک ودو صفتی انجام شد. وراثت پذیری مستقیم برای صفات فوق به ترتیب 13/0، 12/0، 12/0، 07/0، 20/0 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بِین صفات تولد و سه ماهگی،تولد و6 ماهگی ،تولد و 9ماهگی، تولد و کرک، سه ماهگی و6 ماهگی، 3 ماهگی و 9 ماهگی،3 ماهگی و کرک،6 ماهگی و 9 ماهگی،6 ماهگی و کرک ،9 ماهگی و کرک، به ترتیب 41 /0، 50/0، 27/0، 18/0-، 29/0، 20/0، 16/0، 22/0، 19/0، 25/0، برآورد گردید.روند ژنتیکی نیز با آنالیز یک صفتی برای این صفات به ترتیب 09/0، 06/3، 91/1، 62/11، 18/0 و با آنالیز دو صفته به ترتیب 28/0، 30/6، 05/2، 22/12، 93/2- گرم در سال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The estimation of genetic parameters and genetic trend for some economic traits in Rainian cashmere goats

نویسندگان [English]

  • Elham Rezvan Nejad 1
  • Mohammad Moradi Shahrbabk 2
  • Hossein Moravej 2
  • Ahmad Safi Jahanshahi 3
1 Department of Animal Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Tehran university
3 Agriculture of Jihad of Kerman
چکیده [English]

The estimation of genetic parameters and genetic trend for some economic traits in Rainian cashmere goats

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainian cashmere goat
  • Animal model
  • Heritability
  • Genetic corralation
  • Genetic trend
CAPTCHA Image