تأثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طیبعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون آنزیم فیتاز‌، با استفاده از تعداد 288 قطعه مرغ تخم‌گذار (در سن 60 هفتگی) سویه‌های لاین W36 در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل
(6×3 ) در 4 تکرار به مدت 12 هفته انجام شد. فاکتورها شامل 6 سطح جایگزینی کنجاله کلزا(80،60،40،20،0و100%)، و دو سطح آنزیم (300و 0 واحد در کیلوگرم) بود که افزودن آنزیم به دو طریق (با آنزیم با درنظر گرفتن مواد مغذی حاصل از آنزیم و با آنزیم بدون در نظر گرفتن مواد مغذی حاصل از آنزیم) انجام شد. مصرف خوراک، درصد تولید تخم مرغ، درصد تخم مرغ‌های شکسته و لمبه تحت تأثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا‌، آنزیم و اثر متقابل آن‌ها قرار نگرفتند. افزایش سطح کنجاله کلزا باعث کاهش معنی‌دار وزن تخم‌مرغ، درصد پوسته، مقاومت پوسته، وزن مخصوص، خاکستر پوسته، کلسیم و فسفرپوسته گردید (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of canola meal and phytase supplimentation on eggshell quality of lying hens

نویسندگان [English]

  • Rohallah Gayekani 1
  • Mojtaba Zaghari 1
  • Mahmood Shivazad 2
1 Tehran university
2 Department of Animal Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Effects of different levels of canola meal and phytase supplimentation on eggshell quality of lying hens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola meal
  • Layer hen
  • phytase
  • eggshell quality
CAPTCHA Image