سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

برای ارزیابی عملکرد تولیدمثلی گاوهای هولشتاین استان فارس و برخی سازه‌های موثر بر آن، 2037 داده تولیدمثلی مربوط به ٤١ واحد گاوداری در ٣ منطقه‌ی آب و هوایی (سرد، گرم و معتدل) به کار برده شدند. بیست و سه گاوداری، دارای رکورد تولیدمثلی کاملتر و ١٨ گاوداری، بدون رکورد تولید مثلی بودند. برای ٢٣ گله‌ی دارای رکورد، میانگین (± انحراف معیار) روزهای باز (3/64 ±2/115)، طول دوره‌ی آبستنی (6/7 ± 3/278 روز) و فاصله‌ی گوساله‌زایی (9/62 ± 5/390 روز)، برآورد شد. بیشترین فاصله‌ی گوساله‌زایی مربوط به زایش‌های تابستان (٣٩٤ روز) و کمترین آن مربوط به زایش‌های زمستان (٣٨٧ روز) بود. بین روزهای باز و فاصله‌ی گوساله‌زایی، همبستگی بالا و بسیار معنی‌دار (٩٩/٠=r) دیده شد. اندازه‌ی گله، تاثیر معنی داری بر تعداد روزهای باز و فاصله‌ی گوساله‌‌زایی داشت. (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting reproductive performance of Holstein dairy cows in fars province

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassan Adeli 1
  • Mohammdjavad Zamiri 2
  • Ebrahim Roghani
  • Mojtaba Kafi 1
1 Shiraz university
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Factors affecting reproductive performance of Holstein dairy cows in fars province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cows
  • reproduction
  • open days
  • calving interval
  • fars
  • Iran
Factors affecting reproductive performance of Holstein dairy cows in fars province
CAPTCHA Image