دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تیر 1397 

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

اثر آنتی‌اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه‌های کیفی منی قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی

صفحه 287-296

10.22067/ijasr.v10i2.61116

صدیقه محمدی؛ مرتضی ممویی؛ صالح طباطبایی وکیلی؛ جمال فیاضی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

برآورد اندازه مؤثر جمعیت گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش‌های مختلف مبتنی بر تجزیه و تحلیل شجره

صفحه 237-247

10.22067/ijasr.v10i2.62343

محمدرضا شیخلو؛ عین اله عبدی قزلجه؛ رشید صفری؛ ذبیح اله نعمتی


مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq

صفحه 249-262

10.22067/ijasr.v10i2.65215

وحید تقی زاده؛ Mohammadreza Nassiry؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ علی جوادمنش


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر افزودنی‌های باکتریایی و پری‌بیوتیکی بر ترکیب شیمیایی، تولید گاز و پایداری هوازی سیلاژ ذرت

صفحه 179-193

10.22067/ijasr.v10i2.63019

سیما علائی باهر؛ حمید محمدزاده؛ اکبر تقی زاده؛ علی حسین خانی