دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 28، دی 1396 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

استفاده از لیپوفکتامین به منظور ترانسفکشن اسپرم گاو نژاد هلشتاین

صفحه 656-666

10.22067/ijasr.v8i4.55609

اکرم تیمورنژاد؛ محمد زندی؛ محمد رضا سنجابی؛ خسرو حسینی پژوه؛ حمیده افقی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

مطالعه بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل

صفحه 541-552

10.22067/ijasr.v8i4.26701

حجت قلی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ عبدالمنصور طهماسبی


علمی پژوهشی- فیزیولوژی

بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده 2 آن (AdipoR2) در مجرای تولیدمثلی بره‌های نر افشاری پیش از بلوغ

صفحه 667-676

10.22067/ijasr.v8i4.50174

محمد دورونکی؛ بهنام رستمی؛ محمدطاهر هرکی نژاد؛ محمد حسین شهیر


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری

صفحه 569-583

10.22067/ijasr.v8i4.35242

سعید کامل ارومیه؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ فاطمه هلن قانع؛ محمد بنایان اول


تأثیر تغذیه‌ سیلاژ تفاله‌ پرتقال بر عملکرد پرواری بره‌های نر نژاد زل

صفحه 584-601

10.22067/ijasr.v8i4.48173

آناهیتا تیموری چمه بن؛ اسداله تیموری یانسری؛ یداله چاشنی دل؛ علیرضا جعفری صیادی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

مقایسه تجزیه پذیری، هضم و تخمیر میکروبی برگ برهان یا درخت ابریشم به جای یونجه در گاو و گاومیش خوزستان

صفحه 602-615

10.22067/ijasr.v8i4.49385

لاله خرم زاده؛ طاهره محمدآبادی؛ مرتضی ممویی؛ مرتضی چاجی؛ محسن ساری