دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 27، مهر 1395 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه

صفحه 403-414

10.22067/ijasr.v8i3.30903

رضا ولی زاده؛ مهدی محمودی ابیانه؛ رضا گنجوی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثرات عمل‌آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه‌ای بقایای ماش

صفحه 441-454

10.22067/ijasr.v8i3.47394

منیره بابایی؛ فرزاد قنبری؛ آشور محمد قره باش؛ جواد بیات کوهسار


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

همسانه‏سازی و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏دوام گاوی در اشرشیاکلی

صفحه 511-519

10.22067/ijasr.v8i3.50712

رضا پسندیده؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ جمال فیاضی؛ هدایت اله روشنفکر؛ محسن لطفی