ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 فردوسی مشهد

چکیده

جهت ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیرده ارائه شده توسط کبریب و همکاران (2002) از دو پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عناوین " تأثیر مقادیر مختلف NFC بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین و بیان مدل ریاضی آن بر توازن نیتروژن " و " اثر زمان برداشت یونجه اوایل غنچه دهی با نسبت‌های مختلف علوفه‌ به کنسانتره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین در اوایل شیردهی" استفاده شد. هر آزمایش شامل تعداد 8 رأس گاو شیری هلشتاین با چند شکم زایش شامل میانگین روزهای شیردهی به ترتیب 28±107 و 11±59 و میانگین وزن به ترتیب 68±644 و 58±616 کیلوگرم در قالب طرح مربع لاتین 4×4 تکرار شده با دوره‌های آزمایش 21 روزه بود. تیمارها در آزمایش اول شامل 33، 36، 39 و 42 درصد NFC در ماده خشک جیره و در آزمایش دوم شامل یونجه برداشت شده در بعد از ظهر با دو سطح 60 و 50 درصد کنسانتره و یونجه برداشته شده در صبح با دو سطح 60 و 50 درصد کنسانتره در ماده خشک جیره بود. همسو با نتایج کبریب و همکاران با افزایش میزان مصرف نیتروژن، نیتروژن دفع شده از مدفوع و همچنین ادرار به طور خطی افزایش یافت. همچون نتایج کبریب و همکاران و کاستیلو و همکاران، برای نیتروژن دفع شده از ادرار پیش بینی‌ها در مقایسه با مدل‌های ارائه شده توسط دوو و همکاران (1996) و کوهن و همکاران (1997) تطابق بهتری با مشاهدات داشتند. در نیتروژن وارد شده در شیر و دفع شده از ادرار مشابه نتایج کبریب و همکاران پیش‌بینی‌های مدل در این آزمایش نیز بیشتر از مشاهدات بود. کمترین میانگین درصد خطا و اختلاف RMSPE با سطح مطلوب آن به ترتیب در نیتروژن دفع شده از مجموع ادرار و مدفوع، نیتروژن مترشحه در شیر، نیتروژن دفع شده از ادرار و در نهایت نیتروژن دفع شده از مدفوع مشاهده شد. نتایج حاصل از پیش‌بینی‌های مدل ارائه شده توسط کبریب و همکاران در این آزمایش بهترین تخمین را در مجموع نیتروژن دفع شده از ادرار و مدفوع و کمترین دقت را در تخمین نیتروژن دفع شده از مدفوع دارد. ارزیابی مدل نشان داد اگر چه رابطه دو خطی (bi-Linear) در ارزیابی‌های کبریب و همکاران در این آزمایش مشاهده نشد اما نتایج به دست آمده شباهت زیادی با نتایج کبریب و همکاران داشت با این وجود به نظر می‌رسد جهت افزایش دقت مدل، نیاز به بررسی و ارزیابی بیشتر مدل و پارامترهای آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of a Dynamic Model of Nitrogen Metabolism in the Lactation

نویسندگان [English]

  • saeid kamel Orumieh 1
  • Abbas Ali Naserian 1
  • Reza Valizadeh 1
  • Fatemeh Helen Ghaneh 2
  • Mohammad Banayane Aval 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 ّFerdowsi University
چکیده [English]

Introduction The increased level of production of dairy cows increased the losses of nitrogen in feces and urine. The first approach to reduce the nitrogen excretion in the urine or feces, or both is the reduction of nitrogen usage in food rations. This approach is achieved when there is no significant effect on the reduction of animals function. Another way to reduce nitrogen excretion in animals is to improve the nitrogen use efficiency. Mathematical models have been used to predict the potential of nitrogen loss in dairy cows. These models are naturally experimental and not based on a specific process. The animal components in these models are based on CNCPS which these systems contain a large number of experimental elements (Empirical models) and are based on some controversial hypothesis. Jonker et al. (1998) presented a model based on the whole animal with a collection of data and showed that this model could predict the excreted nitrogen of urine from ureic nitrogen of milk precisely. However, they showed that when nitrogen loss is due to the quantity of protein, protein degradation, inadequate energy, etc, the model cannot identify and predict. Therefore, there is a need to develop a model to evaluate the biological processes in animals and nutritional changes to determine their exact role in the assessment of environmental pollution. The purpose of Kebreab et al’s model was to develop a dynamic model based on a certain method that has the ability to predict the quantity and nature of nitrogen excretion in dairy cows under different diets, and also the model could be evaluated by other experiments data. The purpose of this study is the evaluation of the model presented by Kebreab et al (2002). The mathematical models have been used to predict the potential for nitrogen excretion in dairy cows.
Materials and methods To evaluate a dynamic model of nitrogen metabolism in dairy cows by Kebreab and et al. (2002), two master's thesis with titles “Effect of NFC on Performance of Holstein Dairy Cow and Expression of its Mathematical Model on Nitrogen Balance” Kamel (2014), and “Effect of cutting time alfalfa hay harvested at early bud with different ratios of forage to concentrate on chemical composition, fermentation Parameters and performance of early lactation Holstein dairy cows” Firuzi (2014) were used. In this study, to evaluate Kebreab et al’s model, 16 Holstein cows in two 4 × 4 Latin square design were used. Cows were fed with 8 different diets. For each experiment, the total of consumed nitrogen and excreted from feces, urine and milk nitrogen were measured. In addition, the concentration of feed component including dry matter, crude protein, NDF, ADF, starch, non-fibrous carbohydrates, ash, calcium, phosphorus, ammonia nitrogen, pH and metabolisable energy were determined.
Results and Discussion Similar to the results obtained by Kebreab et al. (2002), by increasing nitrogen intake, fecal nitrogen excretion also increased linearly. As the result of Kebreab et al. (2002) and Castillo et al (2000), the nitrogen excreted in the urine predictions match better with the observations.
Conclusion In general, the lowest average of percentage error and the difference of RMSPE with its optimum level are for nitrogen excretion of urine and feces, nitrogen secreted in milk, nitrogen excreted in the urine and the nitrogen excreted in the feces, respectively. Therefore it could be concluded that the model presented by Kebrab et al (2002). has the best estimation and prediction in summation of excreted nitrogen from urine and feces while has the least precision in estimation of excreted nitrogen from feces. Although the results did not show a bi-linear relationship between N intake and output, but our results are very similar with Kebreab’s results.

Key Words: model evaluation-nitrogen-dairy cow-prediction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • Model evaluation
  • Nitrogen
  • prediction
1- AFRC. 1993. Energy and Protein Requirements of Ruminants. Agricultural and Food Research Council. CAB International, Wallingford, UK.
2- Agle, M., A. H. Hristov, S. Zaman, C. Schneider, P. Ndegwa, and V. K. Vaddella. 2010. The effects of ruminally degraded protein on rumen fermentation and ammonia losses from manure in dairy cows. Journal of Dairy Science, 93: 1625–1637.
3- Alderman G., J. France, and E. Kebreab. 2001. A critique of the Cornell Net Carbohydrate and Protein System with emphasis on dairy cattle. 1. The rumen model. Journal of Animal Feed Science, 10:1–24.
4- Bach, A., S. Calsamiglia, and M. D. Stern. 2005. Nitrogen metabolism in the rumen. Journal of Dairy Science, 88(E. Suppl.):E9–E21.
5- Belanche, A., M. Doreau, J. E. Edwards, J. M. Moorby, E. Pinloche, and C. J. Newbold. 2012. Shifts in the rumen microbiota due to the type of carbohydrate and level of protein ingested by dairy cattle are associated with rumen fermentation. Journal of Nutrition, 142:1684–1692.
6- Calsamiglia, S., A. Ferret, C. K. Reynolds, N. B. Kristensen, and A. M. Van Vuuren. 2010. Strategies for optimizing nitrogen use by ruminants. Animal, 4:1184–1196.
7- Castillo, A. R., E. Kebreab, D. E. Beever, and J. France. 2000. A review of efficiency of nitrogen utilisation in dairy cows and its relationship with the environmental pollution. Journal of Animal Feed Science, 9: 1–32.
8- Cyriac, J., G. Ruis, M. L. McGilliard, R. E. Pearson, B. J. Bequette, and M. D. Hanigan. 2008. Lactating performance of mid-lactation dairy cows fed ruminally degradable protein at concentrations lower than national research council recommendations. Journal of Dairy Science, 91:4704–4713.
9- Dijkstra J., J. France, and D. R. Davies. 1998. Different mathematical approaches to estimating microbial protein supply in ruminants. Journal of Dairy Science, 81:3370–3384.
10- Dou Z., R. A. Kohn, J. D. Ferguson, R. C. Boston, and J. D. Newbold. 1996. Managing nitrogen on dairy farms: An integrated approach I. Model Description. Journal of Dairy Science, 79:2071–2080.
11- Fanchone, A., P. Nozière, J. Portelli, B. Duriot, V. Largeau and M. Doreau. 2013. Effects of nitrogen underfeeding and energy source on nitrogen ruminal metabolism, digestion, and nitrogen partitioning in dairy cows. Journal of Animal Science, 2013.91:895–906.
12- Firkins, J. L. 1996. Maximizing microbial protein synthesis in the rumen. Journal of Nutrition, 126:1347S–1354S.
13- Firuzi, F. 2014. Effect of cutting time alfalfa hay harvested at early bud with different ratios of forage to concentrate on chemical composition, fermentation Parameters and performance of early lactation Holstein dairy cows. MSc Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian).
14- Hristov, A. N, and J. P. Jouany. 2005. Factors affecting the efficiency of nitrogen utilization in the rumen. Pages 117–166 in Nitrogen and Phosphorus Nutrition of Cattle and Environment. A. N. Hristov and E. Pfeffer, ed. CAB Int., Wallingford, UK.
15- Huhtanen, P, and A. N. Hristov. 2009. A meta-analysis of the effects of dietary protein concentration and degradability on milk protein yield and milk N efficiency in dairy cows. Journal of Dairy Science, 92: 3222–3232.
16- INRA. 2007. Nutrition of Cattle, Sheep and Goats: Animal Needs Values of Feeds. Quae Ed., Paris.
17- Jonker, J. S., R. A. Kohn, and R. A. Erdman. 1998. Using milk urea nitrogen to predict nitrogen excretion and utilization efficiency in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 81: 2681–2692.
18- Jonker, J. S., R. A. Kohn, and R. A. Erdman. 1998. Using milk urea nitrogen to predict nitrogen excretion and utilization efficiency in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 81: 2681–2692.
19- Kamel Orumieh, S. 2014. Effect of NFC on performance of holstein dairy cow and expression of its mathematical model on nitrogen balance. MSc Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian).
20- Kebreab, E., J. France, D. E. Beever, and A. R. Castillo. 2001. Nitrogen pollution by dairy cows and its mitigation by dietary manipulation. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 60: 275–285.
21- Kebreab, E., J. France, J. A. Mills, R. Allison, and J. Dijkstra. 2002. A dynamic model of N metabolism in the lactating dairy cow and an assessment of impact of N excretion on the environment. Journal of Dairy Science, 80: 248-259.
22- Kohn, R. A., Z. Dou, J. D. Ferguson, and R. C. Boston. 1997. A sensitivity analysis of nitrogen losses from dairy farms. Journal of Environmental Management, 50: 417–428.
23- NRC. 1989. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 6th ed. National Academy Press, Washington, DC.
24- Pain, B. F., T. H. Misselbrook., S. C. Jarvis., B. J. Chambers., K. A. Smith., J. Webb., V. R. Phillips, and R. W. Sneath. 2000. Inventory of Ammonia Emission from UK Agriculture. 1998. MAFF Project Report (WA0630), U.K.
25- Reynal, S. M, and G. A. Broderick. 2005. Effect of dietary level of rumen-degraded protein on production and nitrogen metabolism in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 88: 4045–4064.
26- Sauvant, D, and J. Van Milgen. 1995. Dynamic aspects of carbohydrates and protein breakdown and the associated microbial matter synthesis. Pages 71–91 in Ruminant Physiology: Digestion, Metabolism, Growth and Reproduction. W. V. Engelhardt., S. Leonhard-Marek., G. Breves, and D. Giesecke, ed. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, Germany.
27- Steinfeld, H., P. Gerber., T. Wassenaar., V. Castel., M. Rosales, and C. De Haan. 2006. Livestock’s long shadow: Environmental issues and options. Food and Agriculture Organization, Rome.
28- Tamminga, S. 1992. Nutrition management of dairy cows as a contribution to pollution control. Journal of Dairy Science, 75: 345–357.
CAPTCHA Image