دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تیر 1394 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران

صفحه 184-190

10.22067/ijasr.v7i2.51521

عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مرتضی بیطرف ثانی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد در گوسفندان بومی استان لرستان

صفحه 199-207

10.22067/ijasr.v7i2.37375

زهرا یگانه پور؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میرحسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده