دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز 1394 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

7. تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران

صفحه 184-190

10.22067/ijasr.v7i2.51521

عاطفه سید دخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مرتضی بیطرف ثانی


چکیده انگلیسی مبسوط

10. چکیده انگلیسی مبسوط

10.22067/ijasr.v7i2.51856

پژوهشهای علوم دامی ایران


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

11. مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد در گوسفندان بومی استان لرستان

صفحه 199-207

10.22067/ijasr.v7i2.37375

زهرا یگانه پور؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میر حسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده