دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1399 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی

صفحه 135-149

10.22067/ijasr.v1397i1.73231

حمید تقوی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ علیرضا حق پرست


تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی

صفحه 151-167

10.22067/ijasr.v12i2.77137

سلیمان بدرزاده اورنج؛ جمال سیف دواتی؛ فرزاد میرزایی آقجه قشلاق؛ حسین عبدی بنمار؛ رضا سید شریفی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مقایسه‌ی برخی مدل‌های غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفندان ماکویی

صفحه 223-229

10.22067/ijasr.v12i2.73689

میثم لطیفی؛ صادق علیجانی