دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 43، مهر 1399 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی

صفحه 351-360

10.22067/ijasr.v12i3.81620

حمید آریان نژاد؛ محمدرضا نصیری؛ علی جوادمنش؛ شاهرخ قوتی؛ حسام دهقانی؛ احمد آسوده


علمی پژوهشی- سایر

بررسی عملکرد هفت هیبرید کرم ابریشم در تربت‌حیدریه

صفحه 399-409

10.22067/ijasr.v12i3.75418

مسعود علی پناه؛ ذبیح الله عابدیان؛ عبدالعظیم نصیری؛ فرید سرجمعی