نویسنده = مصطفی یوسف الهی
عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین

دوره 3، شماره 4، دی 1390

10.22067/ijasr.v3i4.12538

غلامرضا زابلی؛ قاسم جلیلوند؛ مصطفی یوسف الهی؛ عیسی پیری؛ کمال شجاعیان؛ حسین بزی؛ اکبر داورپناه


تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390

10.22067/ijasr.v3i1.10587

مسعود علی پناه؛ حمید تقوی؛ آدم ترکمن زهی؛ مصطفی یوسف الهی