عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین بهترین سطح مکمل لیزین در جیره بر پایه کنجاله پنبه دانه- سویا - ذرت در دوره آغازین جوجه گوشتی بود. برای این منظور از 360 قطعه جوجه یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد (15 جوجه در هر قفس). جیره پایه براساس توصیه‌های NRC با استفاده از کنجاله پنبه دانه، کنجاله سویا و ذرت تهیه شد سطوح افزایشی مکمل لیزین: صفر، 1/0 ، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 که به جیره پایه با حذف نشاسته اضافه شد. در پایان 14 روزگی، عملکرد و ترکیبات لاشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سطوح درجه بندی شده مکمل لیزین بر افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک، مصرف خوراک، وزن گوشت سینه، وزن ران و بازدهی اقتصادی اثر معنی داری داشت. برای تعیین بهترین سطح مکمل لیزین از روشهای مدل سازی و براساس نقطه شکست استفاده گردید. براساس خط شکسته خطی، نقطه شکست 24/0، 26/0، 35/0 و22/0 و بر اساس خط شکسته درجه دو نقطه شکست مقادیر 39/0، 15/0، 52/0 و33/0 درصد مکمل جیره به ترتیب برای افزایش وزن بدن، بازدهی خوراک، وزن ماهیچه سینه و وزن ران بود. به نظر می‌رسد استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره دوره آغازین جوجه گوشتی مقدار نیاز به لیزین را به دلیل پایین بودن قابلیت هضم این اسید آمینه افزایش می‌دهد و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین در جیره حاوی کنجاله پنبه دانه متاثر از شیوه‌های آماری مدل سازی و پاسخ‌های عملکرد می‌باشد و مقدار نیاز به مکمل لیزین برای افزایش وزن سینه بیشتر از سایر صفات بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of Broiler Chicks fed Cottonseed and Soybean Meal Based Diets and Determination of the Optimum Supplemental Lysine in Starts Period

نویسندگان [English]

 • goulam reza zabuli 1
 • gasem jalivand 2
 • Mostafa yusof alahi 3
 • eisa perie 1
 • kamal shojaiyan 1
 • hosin buze 1
 • akbar davud panah 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdwosi University of Mashhad
3 Department of Animal Science, Zabol Faculty of Agriculture, Zabol, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to determine the optimal level of supplemental lysine in a corn-soybean mealcottonseed
meal starter diet. Three hundred and sixty day-old male chicks (Ross 308) were used in a completely
randomized design (15 birds per each pen). A basal diet was formulated to meet or exceed NRC (1994)
recommendations except for lysine. Graded levels of supplemental lysine (0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and 0.5% of diet)
were added to the basal diet at the expense of corn starch. At 14d of age, performance and carcass attributes
including body weight gain (BGW), feed conversion ratio (FCR), feed intake (FI), breast meat yield (BMY), and
thigh yield (TY) were assessed. The results showed that lysine supplementation significantly improved BGW,
FCR, FI, BMY, and TY. To determine the optimum level of supplemental lysine, modeling approach was
applied and inflection point in spline models was considered as an optimum point. Using linear broken-line
model, inflection points for BWG, FC, BMY, TY were 0.24, 0.26, 0.35, and 0.22% of diet, respectively. These
values in quadratic broken-line model were 0.39, 0.15, 0.52, and 0.33% of diet, respectively. In conclusion, the
usage of cottonseed meal in starting broiler chicks may increase the needed supplemental lysine in the diet due to
low amino acid digestibility of cottonseed meal. Although the optimum level of supplemental lysine depends on
response criteria and statistical model, required supplemental lysine for BMY was higher than others.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler chick
 • Cottonseed meal
 • Lysine
 • Broken-line model
 • Performance
CAPTCHA Image