کلیدواژه‌ها = صفات تولیدمثلی
تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 81-95

10.22067/ijasr.v10i1.59645

رضا سید شریفی؛ فاطمه نور افکن؛ مصطفی فولادی؛ جمال سیف دواتی


برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 251-256

10.22067/ijasr.v5i3.31535

سجاد قلی زاده؛ سعید انصاری مهیاری؛ احمد ریاسی؛ محمد رکوعی


ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391

10.22067/ijasr.v4i1.13914

مهدی نافذ؛ سعید زره داران؛ سعید حسنی؛ رحمت سمیعی