ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور از اطلاعات زایش اول 11398 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در 290 گله استانهای گلستان و مازندران مربوط به سال های 1367 تا 1386 استفاده شد. صفات تولیدی شامل رکوردهای تصحیح شده 305 روز دو بار دوشش شیر، تولید چربی و صفات تولید مثلی شامل سن زایش اول، فاصله دو زایش و طول دوره خشکی بود. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل حیوانی تک صفتی و دو صفتی و به کمک نرم افزارASREML برآورد شد. در آنالیز تک صفتی وراثت پذیری تولید شیر 02/0± 27/0، تولید چربی 02/0± 19/0، سن زایش اول 02/0± 1/0، فاصله دو زایش 01/0± 04/0 و طول دوره خشکی 02/0± 10/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی صفت تولید شیر با تولید چربی 82/0 به دست آمد. همچنین همبستگی ژنتیکی صفات تولید شیر و تولید چربی با سن زایش اول به ترتیب 2/0- و 23/0- و با فاصله دو زایش31/0 و 4/0 برآورد شد. در این تحقیق روند ژنتیکی تولید شیر 4/0± 8/2 کیلوگرم، تولید چربی 01/0± 05/0 کیلوگرم، سن اول 01/0± 28/0- روز، فاصله دو زایش (002/0±) 02/0 روز و طول دوره خشکی 004/± 03/0- روز در سال برآورد گردید. روند فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب 9/2± 24/113 و 1/0± 3/2 کیلوگرم و 1/0± 66/2- ، 14/0± 37/0 و 05/0± 36/0- روز در سال به دست آمد. با توجه به همبستگی نامطلوب صفات تولیدی و تولید مثلی، برنامه اصلاح نژادی بایستی بر اساس انتخاب همزمان برای صفات مذکور از طریق یک شاخص انتخاب صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Evaluation of Productive and Reproductive Traits of Holstein Dairy Cows in the North of Iran

نویسندگان [English]

 • mahdi Nafez
 • saied Zerehdaran
 • said Hassani
 • rahmat Samiei
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In the present study, to estimate genetic parameters and genetic and phenotypic trends in Holstein dairy cows
in the north of Iran, the records from first lactation of 11398 collected from 1989 to 2006 were used. Records
were collected from 290 herds. Productive traits were 305 day-2x adjusted milk and fat yield and reproductive
traits were age at first calving, calving interval and dry days. Genetic parameters were estimated by univariate
and bivariate animal model using ASREML software. Estimated heritabilities for 305 day-2x milk, fat, age at
first calving, calving interval and dry days gathered from univariate analysis were 0.27 (±0.02), 0.19 (±0.02), 0.1
(± 0.02), 0.03 (±0.01) and 0.1 (±0.02) respectively. Genetic correlation between milk and fat yield was 0.82.
Genetic correlations of milk and fat production with age at first calving were -0.2 and -0.23 and with calving
interval were 0.31 and 0.40, respectively. Genetic trends for milk and fat yield were 2.8 (±0.4) and 0.05 (±0.01)
kg/year and for age at calving, calving interval and dry days were -0.28 (±0.01), 0.02 (±0.002) and -0.03
(±0.004) days/year, respectively. Phenotypic trends for these traits were 113.24 (kg/year), 2.3 (kg/year), -2.66
(days/year), 0.37 (days/year) and -0.36 (days/year). Based on unfavorable genetic correlations between
productive and reproductive traits, using a selection index including both of these traits is necessary for Holstein
dairy cows.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetic parameters
 • Genetic trend
 • Productive traits
 • Reproductive traits
 • Holstein 1
 • 2
 • 3-
CAPTCHA Image