دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 52، دی 1401، صفحه 459-609