دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 36، دی 1397 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی

صفحه 435-447

10.22067/ijasr.v10i4.64178

مجید جعفری؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان


پاسخ هضمی گوسفند مهربان به شکل فیزیکی دانه جو و استفاده از موننسین در جیره

صفحه 463-476

10.22067/ijasr.v10i4.66146

شهرام نجفی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ خلیل زابلی؛ علی اصغر ساکی؛ احمد احمدی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فرم‌های ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرف‌شده در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داده‌های RNA-Seq

صفحه 541-552

10.22067/ijasr.v10i4.69061

حمیدرضا ایزدنیا؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ محمدرضا نصیری؛ سعید اسماعیل خانیان