فایل های راهنما

جزئیات کامل نحوه نگارش مقاله در نشریه ماشین‌های کشاورزی و نیز فرم‌ها و فایل‌های مورد نیاز از این قسمت قابل دانلود می‌باشد:

نحوه نگارش مقاله

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع