دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 35، مهر 1397 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 311-323

10.22067/ijasr.v10i3.41229

جواد بیات کوهسار؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ رشید صفری


نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل

صفحه 325-338

10.22067/ijasr.v10i3.54212

ندا نقدی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ احمد آسوده


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بهبود ارزیابی ژنومی گاوهای هلشتاین با استفاده از ماتریس روابط ژنومی بر پایه اطلاعات هاپلوتایپ ها

صفحه 393-402

10.22067/ijasr.v10i3.66156

مهرنوش فروتن؛ سعید انصاری مهیاری؛ فلاویو شنکل؛ مهدی سرگلزایی


بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq

صفحه 403-416

10.22067/ijasr.v10i3.66176

سید نادر آلبوشوکه؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ محمدرضا نصیری؛ سعید اسماعیل خانیان