تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

چکیده

مطالعه فوق جهت بررسی اثرات ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی (گلوکز، کلسیم و اسید اوریک) مرغ های تخمگذار تحت شرایط پرورشی طبیعی انجام گرفت. 192 قطعه مرغ لگهورن سفید در سن 24 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (صفر، 250، 500 و 750 میلی گرم ویتامین C در هر کیلوگرم جیره) و چهار تکرار بمدت 105 روز مورد استفاده قرار گرفتند. اگر چه مصرف غذا، ضریب تبدیل غذایی و درصد تولید تخم مرغ بین همه تیمارها مشابه بودند ولی وزن نهایی مرغ های تخمگذار با مصرف 250 و 750 میلی گرم ویتامین C افزایش معنی داری نشان داد (01/0P

عنوان مقاله [English]

Effect of Vitamin C on Performance, Egg Characteristics and Some Blood Parameters of Laying Hens

نویسندگان [English]

  • Masoud Mohammad Hossein Rahmati
  • A.A Saki
  • P Zamani
  • A Eskandarlou
  • B Tahmasebpour
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of vitamin C on laying hens performance, egg characteristics and some blood parameters under normal rearing condition. One hundred and ninety two 24 - weeks - old laying hens diet were used in a completely randomized design with 4 treatments (0, 250, 500 and 750 mg vitamin C/kg diet) and 4 replicates for 105 days. Although feed consumption, feed conversion ratio and hen–day egg production were similar among treatments (P>0.05), final body weight was significantly increased (P

CAPTCHA Image