نویسنده = حسین مهربان
تأثیر استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر ترکیب آغوز و شیر میش‌های لری بختیاری

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 489-498

10.22067/ijasr.2021.38244.0

محمد درعلی بنی؛ فریبا رضائی سرتشنیزی؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ حسین مهربان


برآورد روند و پارامترهای ژنتیکی برای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-119

10.22067/ijasr.v7i1.39218

سمیه حسنوند؛ حسین مهربان؛ علی صادقی سفیدمزگی


مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین

دوره 1، شماره 2، تیر 1388

10.22067/ijasr.v1i2.1974

حسین مهربان؛ همایون فرهنگ فر؛ جواد رحمانی نیا؛ حسین علی سلطانی