مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

چکیده

در این تحقیق به منظور تعیین بهترین منحنی تولید شیر در یک دوره شیردهی از 260709 رکورد روز آزمون تولید شیر متعلق به 30903 رأس گاو هلشتاین شکم اول استان خراسان استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده مربوط به گاو‌های 216 گله بود که طی سالهای 1367 الی 1385 زایش داشتند. توابع مورد استفاده شامل تابع گامای ناقص (وود)، تابع ویلمینک، تابع علی‌شفر و تابع لژاندر (با درجه برازش پنجم) بود. معیارهای مورد نظر برای مقایسه توابع شامل مجموع مربعات خطا، میانگین مجموع مربعات خطا، ضریب تعیین، ضریب تعیین تصحیح شده ، ضریب همبستگی و فاکتور تورم واریانس بود. براساس تمام معیارها به استثناء فاکتور تورم واریانس تابع علی- شفر و براساس فاکتور تورم واریانس تابع لژاندر به نحو مطلوب‌تری با داده‌های تولید شیر مطابقت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of some functions describing the shape of the lactation curve for Holstein cows

نویسندگان [English]

  • Hossein Mehraban 1
  • Homayoon Farhangfar 2
  • Javad Rahmaninia 1
  • Hossein Ali Soltani 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
2 Department of Animal Science, Birjand Faculty of Agriculture, Birjand, Iran
3 Khorasan Razavi Jahad – e – Keshavarzi
چکیده [English]

A total of 260709 monthly test day milk records of 30903 first lactation Holstein cows was used to determine the best
function to describe the lactation curve. The records were obtained from first lactation Holstein of 216 herds from 1988 to
2006 in Khorasan province. The functions used in current study were Wood’s incomplete gamma function, Ali and Schaeffer
function, and Legendre function of fifth order. Six criteria including error sum of squares, mean error sum of squares,
coefficient of determination, adjusted coefficient of determination, correlation coefficient and variance inflation factor were
used to compare the performance of the functions. The results indicated that Ali and Schaeffer function was more preferable
than other functions when the variance inflation factor was ignored. However the Legendre function was found to be more
appropriate than other functions when the variance inflation factor was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein cow
  • Shape of lactation curve
  • Mathematical functions
  • Inflation variance factor
CAPTCHA Image