نویسنده = علیرضا ایوبی
افزایش حساسیت کیت الایزای گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی به‌منظور تشخیص سریع‌تر آبستنی در گاو شیری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 121-132

10.22067/ijasr.v1397i1.72079

علیرضا ایوبی؛ ملک شاکری؛ مهدی ژندی؛ هدایت الله قورچیان