تأثیر عصاره آبی-الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار

نوع مقاله : علمی پژوهشی- فیزیولوژی

نویسندگان

1 گروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

آنغوزه دارای ترکیباتی مانند سزکویی‌ترپن ها و کومارین ها است که در طب سنتی برای درمان اختلالات عصبی، صرع، آسم و بیماری های گوارشی استفاده می شود. وجود ترکیبات گوگردی آنغوزه سبب بروز خواص آنتی اکسیدانی مفید می شود. به منظور بررسی اثرات سه دوز عصاره آبی- الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی در یک طرح کاملا تصادفی، تعداد 32 سر رت نر بالغ ویستار به طور تصادفی به 4 تیمار آزمایشی با 8 تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: سطوح صفر (کنترل)، 75، 150 و 300 میلی گرم عصاره آنغوزه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن رت ها بود. عصاره مورد نیاز پس از تیماربندی رت ها، روزانه به داخل صفاق رت ها به مدت 14 روز تزریق شد. در روز 15 آزمایش، به منظور سنجش هورمون تستوسترون خونگیری از قلب رت ها انجام شد و برای مطالعه فعالیت های اسپرماتوژنز، بیضه راست جدا شد. پس از تحلیل نتایج، تفاوت معنی داری میان وزن بیضه ها در هیچ یک از تیمار ها مشاهده نشد. افزایش دوز عصاره آنغوزه، ضخامت لایه های سلولی لوله سمنیفروس را کاهش داد. تعداد سلول های لایدیگ و سرتولی تحت تأثیر دوز های 150 و 300 میلی گرم عصاره آنغوزه کاهش یافتند. عصاره صمغ آنغوزه سبب کاهش تستوسترون خون در مقایسه با تیمار کنترل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که دوز های بالاتر از 150 میلی گرم عصاره آنغوزه سبب تخریب بافت اسپرماتوژنز می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of water-alcholic extracted gum of ferula asafoetida on body and testes weight, testosterone and spermatogenesis in adult male wistar rat

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ayoubi 1
  • Reza Valizadeh 2
  • Javad Arshami
  • Zahra Mousavi
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Ferula asafoetida contains coumarins and sesquiterpens compounds that have been traditionally used to treat diseases such as nervous disorders, asthma, gastrointestinal disease and epilepsy. Sulfur-containing compounds of asafoetida act as antioxidants. This study aimed to investigate the effect of four levels of water-alcoholic extract of asafoetida on reproductive performance of male wistar rats. Thirty two rats were randomly divided into four groups of eight rats. Treatments include control (0) and IP injection of 75, 150 and 300 mg/kg body weight of asafoetida extract for 14 days. At the end of experiment, blood samples were taken from heart apex to assess the testosterone hormone. Right testis was removed to study the spermatogenesis activity. The analysis of results indicated that no significant differences between weight of testicles of the experiments rats. The thicknesses of seminiferous layers decreased by increasing the extract doses. Leydig and sertoli cells numbers declined following injection of 150 and 300 mg/kg extract receiving groups. The blood testosterone decreased significantly with injection of asafoetida extract in comparison with control group. The results indicated that injecting of 300 mg/kg of asafoetida extract could damage the testis tissue and reduction of spermatogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asafoetida Extract
  • Testosterone
  • Spermatogenesis Tissue
  • Wistar rat
CAPTCHA Image