اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر پارامتر های خون و هیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

آنغوزه(Ferula assa-foetida) ، گیاهی چندساله از خانواده چتریان است و در بسیاری از مناطق گرمسیری ایران می روید. صمغ آنغوزه حاوی ترکیباتی نظیر سزکویی ترپن ها و کومارین ها است که در طب سنتی برای درمان اختلالات عصبی، صرع، آسم و بیماری های گوارشی استفاده می‌شده است. در این مطالعه، به منظور بررسی تاثیر عصاره صمغ آنغوزه بر متابولیت های خون و هیستوپاتولوژی بیضه، از تعداد 32 سر موش صحرایی بالغ نر در 4 تیمار 8 تایی به مدت 14 روز در یک طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارها شامل مقادیر صفر، 75، 150 و 300 میلی گرم عصاره آنغوزه بر کیلوگرم وزن بدن موش ها بود که روزانه به روش تزریق درون صفاقی انجام شد. نمونه گیری بافت بیضه و خون گیری از قلب تمام موش ها در روز 15 انجام شد. نتایج نشان داد که تزریق 300 میلی گرم عصاره آنغوزه سبب افزایش و مقادیر 75 و 150 میلی گرم از آن باعث کاهش معنی دار سطوح تری گلیسرید، آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) موش ها نسبت به گروه کنترل شد. تعداد سلول های لایدیگ و میزان تستوسترون خون با افزایش غلظت عصاره به طور معنی داری کاهش یافت. بر اساس نتایج بافت شناسی، سطح 300 میلی گرم عصاره احتمالا دارای اثرات سمی بر سیستم تولید مثلی نر است، هر چند سطوح 75 و 150 میلی گرم بر عملکرد اثرات سودمند نشان داد. در عین حال تحقیقات بیشتر با تعداد حیوان زیادتر در دوره‌ای طولانی تر پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of asafetida Gum Extract on Blood Parameters and Histopathology of Testes in Male Wistar Rat

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ayoubi
  • J. Arshami
  • R. Valizadeh
  • Z. Mousavi
  • A. Mousaie
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Ferula (Ferula assafetida) is a perennial plant which belongs to Umbelliferea family is grow in a wide range of arid and semi-arid regions in Iran. Ferulla assafetida contains compounds including coumarins and sesquiterpens that has been traditionally used to treat diseases such as nervous disorders, asthma, gastrointestinal disease and epilepsy.. Effects of asafetida gum extract on blood parameters and histopathology of testes in male Wistar rat were studied using 32 rats with the initial body weight of 252 ± 4.3 g which randomly divided into 4 groups of 8 rats each the animals were injected with normal saline (control), and 75, 150 and 300 milligram per kilogram (mg/kg) body weight of asafetida gum extract respectively. The result showed that, 300mg/kg asafetida gum extract caused adverse effects on blood cholesterol, glucose, aspartate aminotransferase (AST) and alanine transaminase (ALT) concentration, while 75 mg/kg had positive effects on above-mentioned parameters. Serum testosterone significantly decreased by increasing the level of asafetida gum extract and 300 mg/kg group had the lowest serum testosterone concentration. The numbers of Leydig cell layers were suppressed in asafetida-treated animals in comparison with the control. In conclusion, therapeutic effects of asafetida gum extract are dose-dependent and the level 300 mg/kg caused adverse impacts on metabolites and reproductive performance in male Wistar rats. The refers more in vivo studies with bigger experiment population are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferula assa-fetida
  • Blood parameters
  • Testosterone
  • Histopathology of testes
  • Wistar rat
CAPTCHA Image