نویسنده = سید بنیامین دلیرصفت
توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 3، شماره 1، آذر 1390

10.22067/ijasr.v3i1.10584

سریرا بهروزی‎نیا؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ فضل‎الله افراز؛ علیرضا سهرابی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ صالح شهبازی؛ سید بنیامین دلیرصفت


ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389

10.22067/ijasr.v2i2.4104

اکبر خالق زادگان؛ سید ضیاالدین میر حسینی؛ سید محمد فرهاد وحیدی؛ سید بنیامین دلیرصفت؛ هادی زارع