نویسنده = سید بنیامین دلیرصفت
توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390

10.22067/ijasr.v3i1.10584

سریرا بهروزی‎نیا؛ سید حسین حسینی مقدم؛ فضل‎الله افراز؛ علیرضا سهرابی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ صالح شهبازی؛ سید بنیامین دلیرصفت


ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389

10.22067/ijasr.v2i2.4104

اکبر خالق زادگان؛ سید حسین حسینی مقدم؛ سید محمد فرهاد وحیدی؛ سید بنیامین دلیرصفت؛ هادی زارع